Hotărârea nr. 122/2002

HOTARAREnr. 122 din 2002-05-24 HOTARIRE 122 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCTII SI ROF-UL PENTRU PRIMARIA SECTORULUI 2
HOT. 122 24/05/2002
HOTARIRE 122 din 24/05/2002

HOTARIRE    122 din 24/05/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCTII SI ROF-UL PENTRU PRIMARIA SECTORULUI 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H OTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 2 a unor atributii privind Organigrama, Statul de functii si ROF-ul pentru Primaria Sectorului 2

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a consilierului general si Raportul de specialitate intocmit de Directia Resurse Umane din cadrul Primariei Sectorului 2 Bucuresti;

Conform avizului Secretarului General al Municipiului Bucuresti emis in conformitate cu prevederile art.85 lit.”c” din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

Tinand seama de solicitarea Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) si ale art.95 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1.:  Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 2 a atributiilor privind Organigrama, Statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare pentru Primaria Sectorului 2 Bucuresti.

Art.2.: Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 2 a atributiilor privind numirea si eliberarea din functie a directorilor directiilor si serviciilor publice de interes local.

Art.3.: Directiile de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 2 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

         Mihai Basulescu                                             Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 24.05.2002

Nr.122