Hotărârea nr. 119/2002

HOTARAREnr. 119 din 2002-05-24 HOTARIRE 119 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIIOR PRIVIND STABILIREA TAXELOR PRACTICATE DE CATRE CIRCUMSCRIPTIILE SANITAR VETERINARE SECTORUL 1
HOT. 119 24/05/2002
HOTARIRE 119 din 24/05/2002

HOTARIRE    119 din 24/05/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIIOR PRIVIND STABILIREA TAXELOR PRACTICATE DE CATRE CIRCUMSCRIPTIILE SANITAR VETERINARE SECTORUL 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

pentru aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1

a atributiilor privind stabilirea taxelor practicate de catre

Circumscriptiile Sanitar Veterinare Sectorul 1

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a unui consilier municipal, raportul de specialitate si propunerile de taxe majorate intocmite de catre Directia Gospodarie Comunala - Serviciul Medicina Veterinara din cadrul Primariei Sectorului 1;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.95 alin.(3) si ale art.46 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

H o t a r a s t e :

 

            Art.1.- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor privind stabilirea taxelor practicate de catre Circumscriptiile Sanitar Veterinare Sectorul 1.

            Art.2.- Directiile de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti  si Consiliul Local al Sectorului 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                                SECRETAR GENERAL

                        Mıhai Basulescu                                         al municipiului Bucuresti

   Drd. Anton P. Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 24.05.2002

Nr.119