Hotărârea nr. 117/2002

HOTARAREnr. 117 din 2002-05-24 HOTARIRE 117 din 24/05/2002 PRIVIND ABROGAREA HOTARARILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI NR.66/2002, NR. 67/2002, NR.74/2002 SI NR. 106/2002
HOT. 117 24/05/2002
HOTARIRE 117 din 24/05/2002

HOTARIRE    117 din 24/05/2002

PRIVIND ABROGAREA HOTARARILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI NR.66/2002, NR. 67/2002, NR.74/2002 SI NR. 106/2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind abrogarea Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti

nr.66/2002, nr.67/2002, nr.74/2002 si nr.106/2002

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a domnului consilier municipal Adrian Stoica;

            Luand in considerare procedura gratioasa prin care Prefectura Municipiului Bucuresti isi exprima opinia cu privire la aspectele de nelegalitate nr.824/2002, nr.818/2002 si nr.820/2002;

            Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.60-61 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

            In temeiul prevederilor art.38 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

H o t a r a s t e :

 

            Art.1.- Se abroga urmatoarele Hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti:

- Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.66/2002, privind eliberarea din functia de Sef Corp Gardieni Publici a domnului Ion Bolboaca;

- Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.67/2002, privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director al Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane;

-  Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.74/2002, privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local  al Sectorului 1a unor atributii privind asistenta sociala;

- Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.106/2002, privind abrogarea Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.66/2002, nr.67/2002 si nr.74/2002.

            Art.2.- Secretarul General al Municipiului Bucuresti va duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                                 SECRETAR GENERAL                     

                        Mihai Basulescu                                           al municipiului Bucuresti

   Drd. Anton P. Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 24.05.2002

Nr.117