Hotărârea nr. 115/2002

HOTARAREnr. 115 din 2002-05-16 HOTARIRE 115 din 16/05/2002 PRIVIND SUPUNEREA SPRE AVIZARE AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI A NOMENCLATORULUI DE FUNCTII PUBLICE
HOT. 115 16/05/2002
HOTARIRE 115 din 16/05/2002

HOTARIRE    115 din 16/05/2002

PRIVIND SUPUNEREA SPRE AVIZARE AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI A NOMENCLATORULUI DE FUNCTII PUBLICE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind supunerea spre avizare Agentiei Nationale a Functionarilor Publici a

Nomenclatorului de functii publice

 

 

Avand in vedere expunerea de motive  a domnului consilier Adrian Stoica;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1998, privind Statutul functionarilor publici, art.67 si art.97, OU nr.82/2000, OU nr.284/2000, HG nr.452/2000, privind organizarea si desfasurarea examenului de atestare pe post a functionarilor care ocupa functii publice de conducere in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;

          In temeiul prevederilor art.38 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

          Art.1. - Se supune spre avizare Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, Nomenclatorul de functii publice pentru institutiile subordonate Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2. -  In urma primirii avizului prevazut la art.1, se va face echivalarea functiilor existente cu cele prevazute in noua legislatie, urmand sa fie constituita comisia de atestare pe functii si numirea, respectiv atestarea pe functii a functionarilor existenti.

          Art.3. - Secretarul general al municipiului Bucuresti si directorii institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului General al Municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA             SECRETAR GENERAL

al municipiului Bucuresti

Mıhaı Basulescu                           Drd.Anton P. Parlagi

 

 

Bucuresti, 16.05.2002

Nr.115

                                  

                                                                        ANEXA  la

                                                                                                HOTARAREA C.G.M.B

                                                                                                Nr.115/16.05.2002

 

NOMENCLATOR DE FUNCTII PUBLICE

PENTRU INSTITUTIILE SUBORDONATE

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

 

·        ADMINISTRATIA STRAZILOR - Director

·        ADMINISTRATIA  CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE - Director

·        ADMINISTRATIA PARCURILOR SI GRADINILOR - Director

·        CORPUL GARDIENILOR PUBLICI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - Sef al Corpului Gerdienilor Publici

·        ADMINISTRATIA  AGREMENT SI LACURI - Director

·        CENTRUL DE PROTECTIE A PLANTELOR SI CARANTINA FITOSANITARA- Director

·        CENTRUL DE PROIECTARE URBANA - Director

·        ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR -Director

·        ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA - Director

·        CENTRUL DE CALCUL - Director

·        CENTRUL DE PROTECTIE CULTURALA - ARCUB - Director

·        RADET BUCURESTI - Director General

·        R.A.T.B. - Director General

·        BIBLIOTECA MUNICIPALA "MIHAIL SADOVEANU"- Director

·        MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI - Dırector

·        TEATRUL MUNICIPAL "L.S. BULANDRA" - Director

·        TEATRUL "ODEON" - Director

·        TEATRUL "C.I.NOTTARA" - Director

·        TEATRUL MIC- Director

·        TEATRUL DE COMEDIE - Director

·        TEATRUL EVREIESC DE STAT - Director

·        TEATRUL "MASCA" - Director

·        TEATRUL "TEATRUM MUNDI" - Director

·        TEATRUL DE PAPUSI SI MARIONETE "TANDARICA"- Director

·        TEATRUL "ION CREANGA" Director

·        TEATRUL "EXCELSIOR" - Director

·        TEATRUL DE REVISTA "CONSTANTIN TANASE" -Director

·        CIRCUL "GLOBUS" - Director

·        CENTRUL DE CONSERVARE  SI VALORIFICARE A TRADITIEI SI CREATIEI POPULARE - Director

·        SCOALA POPULARA DE ARTA  - Director

·        UNIVERSITATEA POPULARA  "IOAN  I. DALLES" - Director

·        CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE "ARCUB" - Director

·        ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC - Director

·        CASA DE CULTURA "FRIEDRICH SHILLER" - Director