Hotărârea nr. 113/2002

HOTARAREnr. 113 din 2002-05-16 HOTARIRE 113 din 16/05/2002 PRIVIND MOIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 264/30.11.2000 PENTRU APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA STRAZILOR URBANE IN BUCURESTI- REABILITARE STRAZI"
HOT. 113 16/05/2002
HOTARIRE 113 din 16/05/2002

HOTARIRE    113 din 16/05/2002

PRIVIND MOIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 264/30.11.2000 PENTRU APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA STRAZILOR URBANE IN BUCURESTI- REABILITARE STRAZI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H OTARARE

privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.264/30.11.2000

pentru aprobarea documentatiei tehnico – economice a obiectivului de investitii

“Modernizarea strazilor urbane in Bucuresti – reabilitare strazi”

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

Tinand cont de raportul de specialitate al Directiei Generale Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu Cap.5, art.48 al Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale;

          In baza Legii nr.489/2001, privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbana in Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 Decembrie 2000 si la Bucuresti in 19 Decembrie 2000;

In temeiul art.38 (2), lit.”d”, “f” si “m”, art.46 (1), (2) si (3), art.68 lit.b si art.128 din Legea         nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

          Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.264/30.11.2000 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii “Modernizarea strazilor urbane in Bucuresti – reabilitare strazi” se modifica si se completeaza astfel:

          La Art.1 – Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizarea strazilor urbane in Bucuresti – reabilitare strazi”, cuprinsi in Proiectul privind infrastructura urbana in Bucuresti, prevazuti in anexa, pe terenul apartinand domeniului public al Primariei Municipiului Bucuresti.

La Art.2 – Finantarea obiectivului de investitii “Modernizarea strazilor urbane in Bucuresti – reabilitare strazi”, se asigura din imprumutul Bancii Europene de Investitii, in valoare de 16.190.458 EURO, si din alocatii de la bugetul de stat, in valoare de 16.190.458 EURO, in conditiile Contractului de finantare nr. 20.882 dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbana in Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 Decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 Decembrie 2000 si ale Acordului de imprumut subsidiar aferent, incheiat intre Ministerul Finantelor Publice, Consiliul General al Municipiului Bucuresti – Municipalitatea Bucuresti, Regia Autonoma de Transport Bucuresti si Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti.

Art.3 si Art.4 se abroga.

La Art.5 – Anexa face parte intgranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL

                                                                     AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

        Mihai Basulescu                                   Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 16.05.2002

Nr.113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la Hotararea C.G.M.B Nr.113/16.05.2002

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Modernizarea strazilor urbane in Bucuresti – reabilitare strazi” cuprinsi in Proiectul privind infrastructura urbana in Bucuresti

 

 

1. – VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)

              (in preturi Octombrie 2000; 1EURO=21.064 lei)

744.515.506 mii lei

                din care:

                               constructii-montaj

 

650.973.138  mii lei

2. – ESALONAREA INVESTITIEI

 

                    - ANUL I                       INV

                                                          C+M

 

                    - ANUL II                      INV

                                                          C+M

193.051.897 mii lei

150.509.958 mii lei

 

551.463.609 mii lei

500.463.180 mii lei

3. - CAPACITATI

 

-         Suprafata construita (60 sectiuni de drum)

                 din care:

-         carosabil

-         trotuare

 

-      Durata de realizare a investitiei

1.338.305 mp

 

978.580 mp

359.725 mp

 

18 luni