Hotărârea nr. 112/2002

HOTARAREnr. 112 din 2002-05-16 HOTARIRE 112 din 16/05/2002 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 261/30.11.2000 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONTORIZAREA VANZARII DE ENERGIE TERMICA"
HOT. 112 16/05/2002
HOTARIRE 112 din 16/05/2002

HOTARIRE    112 din 16/05/2002

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 261/30.11.2000 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONTORIZAREA VANZARII DE ENERGIE TERMICA"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H OTARARE

privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.261/30.11.2000

pentru aprobarea documentatiei tehnico – economice a obiectivului de investitii

“Contorizarea vanzarii de energie termica”

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

Tinand cont de raportul de specialitate al Directiei Generale Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu Cap.5, art.48 al Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale;

          In baza Legii nr.489/2001, privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbana in Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 Decembrie 2000 si la Bucuresti in 19 Decembrie 2000;

In temeiul art.38 (2), lit.”d”, “f” si “m”, art.46 (1), (2) si (3), art.68(b) si art.128 din Legea         nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

 

          Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.261/30.11.2000 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii “Contorizarea vanzarii de energie termica” se modifica si se completeaza astfel:

          La Art.1 – Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Contorizarea vanzarii de energie termica”, cuprins in Proiectul privind infrastructura urbana in Bucuresti, prevazuti in anexa.

La Art.2 – Finantarea obiectivului de investitii “Contorizarea vanzarii de energie termica”, se asigura din imprumutul Bancii Europene de Investitii, in valoare de 25.239.540 EURO, in conditiile Contractului de finantare nr. 20.882 dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbana in Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 Decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 Decembrie 2000 si ale Acordului de imprumut subsidiar aferent, incheiat intre Ministerul Finantelor Publice, Consiliul General al Municipiului Bucuresti – Municipalitatea Bucuresti, Regia Autonoma de Transport Bucuresti si Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti.

Art.3 si Art.4 se abroga.

La Art.5 – Anexa face parte intgranta din prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL

                                                                     AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

        Mihai Basulescu                                   Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 16.05.2002

Nr.112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la Hotararea C.G.M.B Nr.112/16.05.2002

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Contorizarea vanzarii de energie termica” cuprinsi in

Proiectul privind infrastructura urbana in Bucuresti

 

1. – VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)

              (in preturi Octombrie 2000; 1EURO=21.064 lei)

1.160.626.400 mii lei

                din care:

                               constructii-montaj

 

461.521.000 mii lei

2. – ESALONAREA INVESTITIEI

 

                    - ANUL I                       INV

                                                        C+M

 

                    - ANUL II                      INV

                                                        C+M

162.926.080 mii lei

47.625.704 mii lei

 

997.700.320 mii lei

413.895.296 mii lei

3. - CAPACITATI

 

-      puncte de masura

 

-      durata de realizare a investitiei

 

-      costuri totale, anuale de productie

 

-      volumul anual de energie termica facturata

 

-      costul energiei termice facturate

 

-      profitul net anual

 

-      rata profitului net

 

-      valoarea anuala a amortismentelor

 

-      durata de recuperare a investitiei din profit net si amortismente

 

-      locuri de munca nou create

15.161 buc.

 

6 – 12 luni

 

2.371.443.390 mii lei

 

7.749.815 Gcal/an

 

306.000 lei/Gcal

 

2.761580 mii lei

 

0,116 %

 

203704820 mii lei

 

 

6 ani

 

90