Hotărârea nr. 110/2002

HOTARAREnr. 110 din 2002-05-16 HOTARIRE 110 din 16/05/2002 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 56/21.03.2002
HOT. 110 16/05/2002
HOTARIRE 110 din 16/05/2002

HOTARIRE    110 din 16/05/2002

PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 56/21.03.2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

H OTARARE

pentru modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.56/21.03.2002

privind semnarea de catre primarul general al municipiului Bucuresti

a “Scrisorii Mandat” de catre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pentru “Programul Multi-Sector al Municipiului Bucuresti”

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

Tinand cont de raportul de specialitate al Directiei Generale Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Cap.5, art.48 al Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale;

In temeiul art.38 (2), lit.”d”, “f ”, art.48 (1) si (2), art.68 lit.”b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

 

            Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.56/21.03.2002 privind semnarea de catre primarul general al municipiului Bucuresti a “Scrisorii Mandat” de catre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pentru “Programul Multi-Sector al Municipiului Bucuresti”se modifica si se completeaza astfel:

            Art.2 va avea urmatorul continut:

“Art.2.- Primarul General al Municipiului Bucuresti va negocia termenii si conditiile finantarii si va prezenta Consiliul General al Municipiului Bucuresti, spre dezbatere si aprobare,datele negociate pentru acordul de imprumut ce urmeaza a se incheia intre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pentru “Programul Multi-Sector al Municipiului Bucuresti” in valoare de 51,5 milioane EURO pentru investitii in Bucuresti.”

            Art.3 va avea urmatorul continut:

“Art.3.- Primarul general va fi imputernicit sa semneze acordul de imprumut sus-mentionat, dupa aprobarea acestuia in Consiliul General al Municipiului Bucuresti.”

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                          SECRETAR GENERAL

                                                                                      AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

        Mihai Basulescu                                                   Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 16.05.2002

 

Nr.110