Hotărârea nr. 109/2002

HOTARAREnr. 109 din 2002-05-16 HOTARIRE 109 din 16/05/2002 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2001 AL CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4
HOT. 109 16/05/2002
HOTARIRE 109 din 16/05/2002

HOTARIRE    109 din 16/05/2002

PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2001 AL CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H OTARARE

privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2001 al

Consiliului Local al Sectorului 4

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

Analizand adresa nr.8398/19.04.2002 a Primariei sectorului 4, raportul privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2001, aprobat de primarul sectorului 4, referatul Directiei Economice nr.IV13/188/12.03.2002;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice nr.189/1998;

In temeiul art. 38 lit.(d), art.46(1) si (5), art.95(3) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic. – Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 4 sa aprobe contul de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2001 pentru Consiliul Local al Sectorului 4.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                SECRETAR GENERAL

                                                                      AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

        Mihai Basulescu                                  Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 16.05.2002

Nr.109