Hotărârea nr. 102/2002

HOTARAREnr. 102 din 2002-04-18 HOTARIRE 102 din 18/04/2002 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL S.C. "OVIDIU" S.A.
HOT. 102 18/04/2002
HOTARIRE 102 din 18/04/2002

HOTARIRE    102 din 18/04/2002

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL S.C. "OVIDIU" S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale

“OVIDIU” S.A.

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii - Cadastru, Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice, Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Directiei Generale Juridic, Contencios si Legislatie, referitor la docucmentatia prezentata de Societatea Comerciala “OVIDIU” S.A. in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991 modificata prin Hotararile Guvernului nr.95/1997 si 468/1998 precum si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992 modificate si completate prin Criterii nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenruilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

            In temeiul art.38 teza 3 combinat cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 184,94 mp teren ocupat integral de constructie, situat in str.Ion Campineanu nr.25, sector 1, aflat in administrarea Societatii Comerciale “OVIDIU” S.A., la data infiintarii.

            Terenul se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 18.04.2002

Nr.102

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DEPARTAMENTUL PATRIMONIU IMOBILIAR

 

 

SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR S.C. “OVIDIU” S.A.

 

Anexa la hotarare C.G.M.B. nr.102/18.04.2002

 

Nr.

crt.

ADRESA

TITLURI DETINUTE

(conform Anexei 2)

SUPRAFATA SOLICITATA (mp)

OBSERVATII

1.

STR.ION CAMPINEANU nr.25, sector 1

 

RESTAURANT SI COFETARIE “TURN”

Protocolul nr.4221/1987 intre ITHR si Dir.Gen.Com. si anexa nr.1 la protocol

 

Fisa mijlocului fix - cladire Restaurant si Cofetarie “Turn”

184,94

Avizat

DUAT si OCOT

TOTAL SUPRAFATA AVIZATA

= 184,94  teren ocupat integral de constructie