Hotărârea nr. 10/2002

HOTARAREnr. 10 din 2002-01-29 HOTARIRE 10 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE CU FUNCTIUNILE LOCUIRE, SERVICII, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 7,11 HA, SITUAT IN SOS. BUCURESTI- MAGURELE- STR. TEIUS NR. 168- 174, SECTOR 5
HOT. 10 29/01/2002
HOTARIRE 10 din 29/01/2002

HOTARIRE     10 din 29/01/2002

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE CU FUNCTIUNILE LOCUIRE, SERVICII, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 7,11 HA, SITUAT IN SOS. BUCURESTI- MAGURELE- STR. TEIUS NR. 168- 174, SECTOR 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H OTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru constructii definitive cu

functiunile de locuire, servicii,  pe un teren in suprafata de 7,11 ha, situat in

sos. Bucuresti-Magurele – str.Teius nr.168-174, sector 5

           

Avand in vedere expunerea de motive a domnului Primar General si raportul de specialitate DGUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal in municipiul Bucuresti.

            Vazand avizele obtinute de la:

-         Comisia Tehnica Urbanism, Amenajarea Teritoriului – DGUAT: aviz 3CA14/2/2001;

-         Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al municipiului Bucuresti: aviz 189/2001;

-         Acordul Agentiei de Protectie a Mediului Bucuresti 559/04.12.2001;

Tinand seama de prevederile:

-         Legii nr. 453/2001, pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

-         Ordinului  MLPAT nr. 91/1991;

-         Hotararii Guvernului nr. 525/1996 de aprobare Regulament General de Urbanism;

-         PUG – Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 38(k), combinat cu art. 46 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articolul 1:        Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona sos. Bucuresti-Magurele – str. Teius nr. 168-174, pe un teren in suprafata de 7,11 ha, sector 5.

Articolul 2:        Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Articolul 3:        Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Articolul 4:        Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5 (cinci) ani.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                         SECRETAR GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Gheorghita Diaconu                                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 29.01.2002

Nr.10