Hotărârea nr. 93/2000

HOTARAREnr. 93 din 2000-04-06 HOTARIRE 93 din 06/04/2000 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU
HOT. 93 06/04/2000
HOTARIRE 93 din 06/04/2000

HOTARIRE     93 din 06/04/2000

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

 

BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind aprobarea unor Planuri Ubanistice de Detaliu

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate DUAT, se propune aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu in Municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la :

          - Comisia Tehnica Urbanism, amenajarea teritoriului - DUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          - Comisiile de specialitate ale CGMB;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Ordinului MLPAT nr.91/1991;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism

          - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m”, combinat cu art.28 (2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

Aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu: amenajari si

constructii definitive pe terenuri aflate in domeniu privat sau public

 al municipiului Bucuresti

 

          Art.1-  Se aproba Planurile Urbanistice de Detaliu, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Prezentele documentatii reprezinta regulament de urbanism si nu dau dreptul la construire.

          Art.3- Terenurile din anexe sunt in domeniul privat sau public si atribuirea lor se va face prin licitatie publica, cu avizul prealabil (privind situatia revendicarilor) al Prefecturii Municipiului Bucuresti.

          Art.4- Prezenta hotarare contine 3 (trei) anexe cu 19 (nouasprezece) pozitii in total.

 

 

                                                                      Contrasemneaza

            PRESEDINTE DE SEDINTA,          SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                          BUCURESTI,

               Radu Florinel Dumbraveanu                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 06.04.2000

Nr.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. nr.93/06.04.2000

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

constructii provizorii - microcentrale comerciale

 

Nr.   Denumirea lucrarii                              Functiuni               Aviz            Aviz

                                                                  Regim juridic           CTCAS       CULPAT

 

  1. PUD - str.Codrii Neamtului 49,sect.3    comert                  26/7/99          43/2000

      Sconstr.= cca.72 mp                             dom.privat

      Spergola = cca.36 mp

  2. PUD - bd.N.Grigorescu-str.Rotunda,    comert+alim.publ.   26/2/98        546/98

      sector 3                                                 +prest.serv.

      S = 208 mp                                            dom.privat

  3. PUD - str.Fizicienilor nr.1(in fata            comert+             27/14/98         143/98

      bl.D2A),sect.3                                       alim.publica

      S.constr=154 mp                                   dom.privat

      S.dalata= 103 mp

  4. PUD - str.Baba Novac nr.17-19,           comert                 31/11/98       75bis/99

      (in fata complexului UCECOM),sect.3   dom.public

      S cca. = 44 mp

  5. PUD - bd.Camil Ressu nr.3, (calcan       comert                          6/22/98                  542/98

      bl.C13),sect.3                                      dom.public

      Scca.=45 mp

 6. PUD - str.Eroii Sanitari nr.49A,sect.5      P+Supanta+          1/5/99          45/2000

     S constr.= 111 mp                                  comert+alim.publ.

                                                                    +prest.serv.+dom.privat

 7. PUD - str.Drumul Taberei nr.31-33         comert              30/14/99        57/2000

     sect.6                                                 dom.public

     Sconstr.=37,5 mp

     Spergola= 7,5 mp

 8. PUD - bd.Armata Poporului15,sect.6       comert               25/20/98         501/98

     S = 16 mp                                              dom.public

 9. PUD - str.Rascoala din 1907,nr.1-3          comert                31/8/99       137/2000

     sector 2, S = 134 mp                                dom.privat

10.PUD - str.Foisorului nr.53,sect.3               comert              25/15/99       138/2000

     Sconstr.=24 mp                                        dom.public

     Sdalat = 10 mp

11.PUD - str.Brasov nr.22, sect.6                  comert             31/20/99     121/2000

     Scca.=95 mp                                             dom.public

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                SEF SERVICIU

                    arh.ADRIAN BOLD                        arh.ALEXANDRA FAGARASANU

 

 

Anexa nr.2 la H.C.G.M.B. nr.93/06.04.2000

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

constructii provizorii - microcentrale comerciale

 

Nr.   Denumirea lucrarii                              Functiuni                   Aviz            Aviz

                                                                  Regim juridic           CTCAS       CULPAT

 

1. PUD - str.Nada Florilor nr.4,sect.2         comert                  26/3/99        93/2000

    S = 10 mp                                             dom.public+

                                                                   privat bloc

 

2. PUD = sos.Pantelimon nr.117-119,         depozit                 4/1/2000                81/2000

    sector 2, Scca.=22 mp                            dom.public

 

3. PUD = bd.N.Grigorescu nr.2,sect.3         comert+prest.serv.  4/1/99                 70/99

    S = 275 mp                                             +alim.publ.-P+1

                                                                    dom.privat

 

4. PUD - str.Liviu Rebreanu nr.37,               comert                         26/6/99        78/2000

    sector.3, S = 32 mp                                  dom.public

 

5. PUD - str.Straduintei nr.2-4,sect.4            comert+parcaj    20/40/99       79/2000

    Sconstr.=168 mp                                      dom.public

    Sparcaj=1500 mp

    H=cornisa existenta la cinematograf

 

6. PUD - str.Drumul Taberei nr.39A,sect.6    comert             31/19/98        331/99

    S = 20 mp                                                 dom.public

 

 

 

                                                                 SEF SERVICIU,

                                                                       arh. IOANA CHILIMAN  

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREST

arh ADRIAN BOLD

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.93/06.04.2000

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

constructii provizorii - microcentrale comerciale

 

Nr.   Denumirea lucrarii                              Functiuni               Aviz            Aviz

                                                                                                     CTCAS     CULPAT

 

1. PUD - str.Dealul Tugulea - str.Veteranilor   parcaj acoperit    2/3/99       125/2000

    sector 6, S teren= 90 mp                                    dom.public

 

2. PUD - str.Planetei nr.2, sector 6                 parcaj                       6/18/2000      140/2000

    S teren = 180 mp                                       dom.privat                     

 

 

 

 

 

                                                                             SEF SERVICIU,

                                                                       arh. IOANA CHILIMAN  

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREST

arh ADRIAN BOLD