Hotărârea nr. 61/2000

HOTARAREnr. 61 din 2000-03-02 HOTARIRE 61 din 02/03/2000 PRIVIND ATRIBUIREA DESTINATIEI DE LOCUINTE PENTRU TERENUL SITUAT IN STR. HELIADE INTRE VII NR. 70, SECTOR 2, BUCURESTI
HOT. 61 02/03/2000
HOTARIRE 61 din 02/03/2000

HOTARIRE     61 din 02/03/2000

PRIVIND ATRIBUIREA DESTINATIEI DE LOCUINTE PENTRU TERENUL SITUAT IN STR. HELIADE INTRE VII NR. 70, SECTOR 2, BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind atribuirea destinatiei de locuinte pentru terenul situat in

strada Heliade intre Vii nr.70, sector 2, Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar, Directia Evidenta Proprietatii, Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si a Directiei Generale Juridice, Legislatie, Contencios, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala “GENERAL CONSTRUCT” S.A. in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului general al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.834/1991 modificata prin Hotararea Guvernului nr.95/1997 si nr.468/1998 precum si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992 modificate si completate prin Criteriile nr.2154/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

          In temeiul art.20, alin.2 combinat cu art.28, alin.2 din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

          Art.1- Terenul in suprafata de 123.284,22 mp situat in Strada Heliade intre Vii nr.70, sector 2 trece in proprietatea publica - domeniul privat al municipiului Bucuresti, identificat conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Terenul mentionat la art.1 este destinat constructiei de locuinte; schimbarea acestei destinatii duce la revocarea prezentei hotarari.

          Art.3- Valorificarea  terenului de la art.1 se face prin licitatie publica, conform legii.

                                                                                          Contrasemneaza

             PRESEDINTE DE SEDINTA,            SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                             BUCURESTI,

                          Florin Ungureanu                                      Anton Parlagi

 

Bucuresti, 02.03.2000

Nr.61

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DEPARTAMENTUL PATRIMONIU IMOBILIAR

 

                                                                   Anexa la H.C.G.M.B. nr.61/02.03.2000

 

 

 

 

SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR

S.C. GENERAL CONSTRUCT S.A.

ANEXA LA HOTARARE

 

 

NR

CRT

ADRESA

TITLURI DETINUTE (conf.ANEXA 2)

SUPRAFATA SOLICITATA (mp)

OBSERVATII

a

b

c

d

e

1.

Str.Heliade intre Vii

nr.70, sector 2

 

123.284,22

Avizat negativ al

DGUAT in 09.12.1993

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit: Secretar Comisie HG 834/1991,

ing.DUMITRESCU NATALIA CARMEN