Hotărârea nr. 97/1999

HOTARAREnr. 97 din 1999-04-22 HOTARIRE numar 97 din 22/04/1999 privind aprobarea statului de functii al aparatului propriu al P.M.B. pe anul 1999
HOT. 97 22/04/1999
HOTARIRE numar 97 din 22/04/1999

HOTARIRE numar 97 din 22/04/1999

privind aprobarea statului de functii al aparatului propriu al P.M.B. pe anul 1999

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                               HOTARARE

      privind aprobarea statului de functii al aparatului propriu al P.M.B.  

                             pe anul 1999

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal, prin care se propune aprobarea statului de functii al aparatului propriu al Primariei MUnicipiului Bucuresti;

     Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilizare a salariilor de baza in sectorul bugetar, art.7(2) din Hotararea Guvernului nr.775/1998 privind aprobarea metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale, art.20(2), lit."d" si art.44, lit."a" combinate cu art.28(1) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba statul de functii al aparatului propriu al Primariei MUnicipului Bucuresti pe anul 1999 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,         CONTRASEMNEAZA

                                                 SECRETAR,

                    Lucian Radu              Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 22.04.1999

Nr.97