Hotărârea nr. 96/1999

HOTARAREnr. 96 din 1999-04-22 HOTARIRE numar 96 din 22/04/1999 privind infiintarea la C.G.M.B. a Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor carora li se acorda subventii conf.Legii 34/1998
HOT. 96 22/04/1999
HOTARIRE numar 96 din 22/04/1999

HOTARIRE numar 96 din 22/04/1999

privind infiintarea la C.G.M.B. a Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor carora li se acorda subventii conf.Legii 34/1998

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

      privind infiintarea la Consiliul General al Municipiului Bucuresti a

   Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor carora

          li se vor acorda subventii conform Legii nr.34/1998

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti, precum si nota Directiei Generale de Asistenta Sociala;

     Vazand avizele comisiilor de specialaitate din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile art.1, alin.3 din Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala;

     Avand in vedere prevederile art.6 si ale 7 din Anexa la Hotararea Guvernului Romaniei nr.539/1998 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor care infiinteaza unitati de asistenta sociala;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."r" si "y" si art.28, alin.1 ale Legii nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                     Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Incepand cu data prezentei se constituie Comisia de evaluare si selectionare a fundatiilor si asociatiilor beneficiare ale prevederilor Legii nr.34/1998.

 

     Art.2- Atributiile comisiei sunt cele prevazute i art.7 al Anexei Hotararii Guvernului nr.539/1998 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor care infiinteaza unitati de asistenta sociala.

 

     Art.3- Componenta comisie este prezentata in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,         CONTRASEMNEAZA

                                                   SECRETAR,

                     Lucian Radu               Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 22.04.1999

Nr.96

 

                      ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR.96/22.04.1999

 

         COMISIA DE EVALUARE SI SELECTIONARE A ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR,

             CARORA LISE VOR ACORDA SUBVENTII CONFORM LEGII NR.34/1998

 

   1. Director General         - Directia Generala de Asistenta Sociala

   2. Director                 - Directia pentru Educatie si Sanatate

   3. Director                 - Directia pentru Refacerea si Protectia Mediului

                                 Inconjurator

   4. Director                 - Directia pentru Cultura si Culte

   5. Director general adjunct - Directia Generala Buget, Contabilitate,

                                 Financiar