Hotărârea nr. 95/1999

HOTARAREnr. 95 din 1999-04-22 HOTARIRE numar 95 din 22/04/1999 priv.aprob.proc.-verbale ale comisiilor de negociere ref.la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului,conform H.G.505/1998
HOT. 95 22/04/1999
HOTARIRE numar 95 din 22/04/1999

HOTARIRE numar 95 din 22/04/1999

priv.aprob.proc.-verbale ale comisiilor de negociere ref.la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului,conform H.G.505/1998

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

       privind aprobarea proceselor-verbale ale comisiilor de negociere

 referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului,

                conform Hotararii Guvernului nr.505/1998

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate ale Departamentului Economic;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti si in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr.389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consililor locale a regiilr autonome catre actualii detinatori, asa cum a fost modificata prin Hotararea nr.505/1998, ale Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.220/1998, precum si ale art.20, alin.2, lit."g" si alin.3 si ale art.84(1) combinat cu art.28(1) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

             Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                            Hotaraste:

 

     Articol unic: Se aproba procesele-verbale, ale comisiilor de negociere referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului, incheiate in urma negocierii cu agentii economici prezentati in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA

                                                   SECRETAR,

                    Lucian Radu                 Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 22.04.1999

Nr.95             

 

                         ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.95/22.04.1999

 

                               L I S T A

      cu procesele-verbale de negociere referitoare la vanzarea spatiilor

               comerciale construite din fondurile statului

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.      Cumparatorul        Destinatia      Val.din   Valoarea   Pret    Lei/mp

crt.   Adresa spatiului      Suprafata      expertiza  corectata negociat   cu

                             S=spatiu          dupa    cf.HCGMB   cu TVA   TVA

                             T=teren        deducerea  220/98 si

                          (cota indiviza)  investitei  din curs

                                           (fara TVA)  valutar

                                                      (fara TVA)

                              (mp)         (mii lei) (mii lei)(mii lei)(mii lei)

--------------------------------------------------------------------------------

 1.Gheorghe Mihai          comert          509355    627491      800000     5128

  Bd.Unirii bl.15,tr.I,    S=156,00

  partial,sect.3           T= 13,74

--------------------------------------------------------------------------------

 2.Ionescu Toma            cabinet stomat.  94072    110430      150000     4032

  Bd.Pacii 78,sect.6       S= 37,20

                           T= 23,25

--------------------------------------------------------------------------------

 3.SC Novoa Farm SRL       farmacie        269898    301543      370000     4866

  Str.Virtutii 5,bl.R2     S= 76,04

  sect.6                   T=  9,09

--------------------------------------------------------------------------------

 4.SC General Nic Import-  comert          249448    348996      490000     3356

  Export SRL Cal.Grivitei  S=145,99

  nr.142,sect.1            T= 17,50

--------------------------------------------------------------------------------

 5.SC Edmond SRL           comert         1362178   1693204     2200000     4538

  Bd.I.Gh.Duca 3-11,sect.1 S=484,79

                           T= 69,74

--------------------------------------------------------------------------------

 6.SC Rana Impex SRL       comert         1109452   1414357     1850000     6730

  Bd.Decebal 26,sect.3     S=274,88

                           T= 44,97

--------------------------------------------------------------------------------

 7.SC Globimex SRL         comert          239000    294331      370000     3319

  Str.Sebastian 21,bl.S12  S=111,48

  sector 5                 T= 21,37

--------------------------------------------------------------------------------

 8.5 beneficiari ai Legii  comert          493822    582058      750000     4664

  nr.42/90-reprezentant    S=160,81  

  Badicioiu Alexandra      T= 32,67

  C.Clarasilor 181,bl.50,sect.3

--------------------------------------------------------------------------------

 9.SC Difrom Prodimex SRL  farmacie        252863    314936      390000     5181

  Bd.Pacii 37,sect.6       S= 75,27

                           T= 12,05

--------------------------------------------------------------------------------

10.SC Lupu Import-Export   comert          115044    152420      215000     5284

  SRL-Dr.Taberei 2-4       S= 40,69

                           T= 13,50

--------------------------------------------------------------------------------

11.SC Stenyon Com SRL      comert          230873    306698      400000     4540

  Dr.Taberei 44,sect.6     S= 88,11

                           T=107,74

--------------------------------------------------------------------------------

12.SC Mediatech Systems    com.-prest.serv 749227   1025266     1325000     9481

  Bd.D.Cantemir 1,bl.2,    S=139,75

  sect.4                   T= 25,85

--------------------------------------------------------------------------------

13.SC Pasagiul Victoria    alim.publica   1317368   1808646     2350000     5896

  Prodal SRL-C.Victoriei   S=401,33

  nr.48-50,sect.1          T= 80,57

--------------------------------------------------------------------------------

14.SC TS Astral 96 SRL     comert          297731    417955      560000     5561

  S.Giurgiului 119,sect.4  S=100,70

                           T= 13,73

--------------------------------------------------------------------------------

15.SC Dobrogeanu Comercial comert          347267    443486      610000     4787

  Company SRL-C.Giulesti   S=127,44

  nr.113,sect.6            T=  9,34

--------------------------------------------------------------------------------

16.SC Comandimex SRL       comert          570986    723920     1000000     5374

  S.Mihai Bravu 107-119    S=186,08

  (117 bl.E1),sect.2       T= 30,22

--------------------------------------------------------------------------------

17.SC Ruxir Prod SRL       comert          611733    746341     1000000     4228

 Bd.Iuliu Maniu(fost Pacii S=236,50

  nr.78-80,sect.6          T=147,81

--------------------------------------------------------------------------------