Hotărârea nr. 94/1999

HOTARAREnr. 94 din 1999-04-22 HOTARIRE numar 94 din 22/04/1999 privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "HORTICOLA" S.A.
HOT. 94 22/04/1999
HOTARIRE numar 94 din 22/04/1999

HOTARIRE numar 94 din 22/04/1999

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "HORTICOLA" S.A.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

    privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate

        asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "HORTICOLA" S.A.

 

     Avand in vedere raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar, Directiei Generale Juridice, Legislatie, Contencios si Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritorului, referitor la documentatia prezentata de S.C. "HORTICOLA" S.A. in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de prorprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

     Vazand aprobarea Adunarii generale a actionarilor privind documentatia intocmita pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatii;

     In conformitate cu Hotaarea Guvernului nr.834/1991 modificata prin Hotararea Guvernului nr.468/1998 si Criteriile nr.2665/1992 si 1C/311/1992 apobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."g" si art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                           Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata totala de 112.851 m.p., suprafata exclusiva, aflat in administratia S.C. "HORTICOLA" S.A., la data infiintarii, necesar desfasurarii obiectului de activitate al societatii.

 

     Art.2- Se disponibilizeaza terenul in suprafata de cca. 627.000 m.p. care urmeaza a fi trecut in proprietatea Primariei Municipiului Bucuresti, constituindu-se potrivit Hotararii Guvernului nr.468/1998, in "Fond special destinat realizarii de investitii sau desfasurarii unor activitati economice" administrat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

     Terenurile se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.3- La data prezentei, prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bucuresti nr.48/19.05.1993 isi inceteaza aplicabilitatea.

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA

                                                  SECRETAR,

                   Lucian Radu               Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 22.04.1999

Nr.94