Hotărârea nr. 92/1999

HOTARAREnr. 92 din 1999-04-22 HOTARIRE numar 92 din 22/04/1999 privind trecerea Centrului de primire minori "CIRESARII" in cadrl serviciilor publice specializate din subordinea Cons.Locale ale Sect.Mun.Bucuresti
HOT. 92 22/04/1999
HOTARIRE numar 92 din 22/04/1999

HOTARIRE numar 92 din 22/04/1999

privind trecerea Centrului de primire minori "CIRESARII" in cadrl serviciilor publice specializate din subordinea Cons.Locale ale Sect.Mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

       privind trecerea Centrului de primire minori "CIRESARII" in cadrul

     serviciilor publice specializate din subordinea Consiliilr Locale ale

                   Sectoarelor Municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul comun al Departamentului Personal si al Directiei Generale de Asistenta Sociala, prin care se propune trecerea Centrului de primire minori "CIRESARII" in cadrul seviciilor specializate din subordinea Consiliilor Locale ale Sectoarelor Municipiului Bucuresti;

     Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu art.46 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.26/1997 privind protectia  copilului aflat in dificultate, republicata, aprobata prin Legea nr.108/1998 si cu art.31(1)a) din Hotararea Guvernului Romaniei nr.117/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice si a masurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, precum si a metodologiei de coordonare a activitatilor de protectie si de promovare a drepturilor copilului la nivel national;

     In temeiul art.20(2), lit."g" cimbinat cu art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

              Consiliul General al municipiului Bucuresti,

 

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Incepand cu data de 1 iulie 1999, Centrul de primire minori "CIRESARII" - institutie de ocrotire a minorilor, isi inceteaza activitatea in subordinea Consiliului General al municipiului Bucuresti si se transfera in subordniea Consiliilor Locale ale Sectoarelor Municipiului Bucuresti, pe principiul responsabilitatii teritoriale in asigurarea protectiei copilului aflat in dificultate, dupa cum urmeaza:

     - Centrul "CIRESARII" - cu sediul in sectorul 2, str.Aaron Florian nr.5

       (sediul central), trece in subordinea Consiliului Local al Sectorului 2;

     - Centrul "CIRESARII" - cu sediul in sectorul 5, str.Prel.Ferentari nr.68,

       trece in subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

 

     Art.2- Activitatea subunitatilor fostului Centru de primire minori "CIRESARII" se preia de catre serviciile publice specializate, din subordinea Consiliilor Locale ale Sectoarelor mentionate la art.1, reorganizandu-se in structura acestor servicii.

     Modalitatile de ocrotire a copilului aflat in dificultate sunt cele prevazute la art.7 a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.26/1999, privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata, aprobata prin Legea nr.108/1998;

    

     Art.3- Patrimoniu centrului "CIRESARII I"si "CIRESARII II"ale fostului Centru de primire minori "CIRESARII" se preia prin Protocol de catre Consiliile Locale ale Sectoarelor mentionate la art.1.

     Partea de patrimoniu aferenta sediului central se preia, conform aliniatului precedent, de catre Consiliul Local al Sectorului 2.

 

     Art.4- Personalul angajata al Centrului de primire minori "CIRESARII", existente la data de 31 iunie 1999, se considera traansferat "in interesul serviciului" in unitatile Consiliilor Locale ale Sectoarelor 2 si 5.

 

     Art.5- La fundamentarea proiectului de buget pe anul 1999, se va avea in vedere suplimentarea bugetelor Consiliilor LOcale ale Sectoarelor 2 si 5 cu fondurile necesare bunei functionari ale unitatilor trasferate conform prevederilor prezentei hoarari.

 

     Art.6- Schimbarea destinatiei sediilor de la art.1 presupune revenirea acestora la Primaria Municipiului Bucuresti.

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                                  SECRETAR,

                  Lucian Radu                 Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 22.04.1999

Nr.92