Hotărârea nr. 91/1999

HOTARAREnr. 91 din 1999-04-22 HOTARIRE numar 91 din 22/04/1999 priv. atrib.gratuita a unui teren situat in str.Popa Nan colt cu C.Calarasilor, sect.3,pt.extind.sediu Fundatie Univ.Hyperion si Univ.Hyperion
HOT. 91 22/04/1999
HOTARIRE numar 91 din 22/04/1999

HOTARIRE numar 91 din 22/04/1999

priv. atrib.gratuita a unui teren situat in str.Popa Nan colt cu C.Calarasilor, sect.3,pt.extind.sediu Fundatie Univ.Hyperion si Univ.Hyperion

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

     privind atribuirea in folosinta gratuita, pe o perioada de 49 de ani,

    a unui teren in suprafata de 299,38 mp, situat in str.Popa Nan colt cu

      Calea Calarasilor, sector 3, pentru extinderea seidului Fundatiei

                Universitare Hyperion si Universitatii Hyperion

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

     Tinand seama de prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.204/27.11.1997 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru realizarea unui complex universitar si cultural;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20(2), lit."g" si "n", art.28(2) si ale art.86 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba atrbuirea in folosinta gratuita, pe o perioada de 49 de ani, i vederea extinderii seidului Fundatiei Universitare Hyperion si Universitatii Hyperion, a terenului in suprafata de 299,38 m.p., situat in str. Popa Nan (fosta parcela 92) colt cu Calea Calarasilor (fostele parcele 181, 183, 185), sector 3, Bucuresti, teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, identificat conform planului anexa.

 

     Art.2- Fundatia Hyperion va asigura spatii si materialele necesare pregatirii profesionale a functionarilor din administratia publica si a alesilor locali.

 

     Art.3- Anual, la 31 decembrie, Fundatia va prezenta C.G.M.B. un raport asupra activitatii.

 

     Art.4- Schimbarea destinatiei terenului sau a statutului non-profit al Fundatiei, sau neinceperea obiectivului propus in termen de 12 luni de la data prezentei hotarari,atrage dupa sine incetarea dreptului de folosinta a acestuia.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZA

                                                   SECRETAR,

                Lucian Radu                   Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 22.04.1999

Nr.91