Hotărârea nr. 89/1999

HOTARAREnr. 89 din 1999-04-22 HOTARIRE numar 89 din 22/04/1999 privind aprobarea certificatului de urbanism pentru depozit ecologic de gunoi menajer
HOT. 89 22/04/1999
HOTARIRE numar 89 din 22/04/1999

HOTARIRE numar 89 din 22/04/1999

privind aprobarea certificatului de urbanism pentru depozit ecologic de gunoi menajer

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

             privind aprobarea certificatului de urbanism pentru

                     depozit ecologic de gunoi menajer

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea certificatului de urbanism eliberat pentru depozit ecologic de gunoi menajer situat intr-o zona unde nu sunt studii de urbanism;

     Tinand seama de avizul Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului - C.G.M.B.;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 din Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului  si Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba certificatul de urbanism pentru depozit ecologic de gunoi menajer pe terenul din Sos.Rudeni - Chitila, sector 1, municipiul Bucuresti.

 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA,         CONTRASEMNEAZA

                                                     SECRETAR,

                      Lucian Radu               Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 22.04.1999

Nr.89