Hotărârea nr. 85/1999

HOTARAREnr. 85 din 1999-04-08 HOTARIRE 85 din 08/04/1999 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL MONUMENTELOR DE FOR PUBLIC DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SI INFIINTAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC
HOT. 85 08/04/1999
HOTARIRE 85 din 08/04/1999

HOTARIRE     85 din 08/04/1999

PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL MONUMENTELOR DE FOR PUBLIC DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SI INFIINTAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISITC

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind regimul juridic al monumentelor de for public din Municipiul Bucuresti

si infiintarea Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti;

          Analizand raportul nr.3223/15.02.1999 al Directiei  pentru Cultura si Culte;

          Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile:

          - art.1, 2, 3, (4) si ale art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          - art.35-40 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

          - art.22(1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr.68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national aprobata prin Legea nr.41/1995, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.24/1997 aprobata prin Legea nr.56/1998;

          - art.20 din Ordonanta Guvernului nr.58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania;

          In temeiul dispozitiilor art.20(2), lit.”h”, “p”, art.20(3) si ale art.884 (1), combinat cu art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Lucrarile de arta plastica monuumentala, precum si monumentele cu caracter comemorativ amplasate in spatii apartinand domeniului public si privat al Municipiului Bucuresti, denumite in cuprinsul prezentei hotarari “monumente de for public” constituite proprietatea Municipiului Bucuresti si fac parte din domeniul public al acestuia.

          Art.2- (1) Cu incepere de la data de 01.05.1999, se infiinteaza Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, institutie publica de cultura cu personalitate juridica sub autoritatea Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

              - (2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic  se va asigura din venituri extrabugetare si din subventii acordate de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti in cadrul cheltuieilor prevazute pentru “cultura si religie”.

                          - (3) Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic are ca obiect principal de activitate:

a) preluarea in inventar propriu si in administrare in termen de 15 zile de la data infiintarii, cu aprobarea nominala a Primarului General al Municipiului Bucuresti, a monumentelor de for public proprietatea Municipiului Bucuresti;

b) preluarea in inventar propriu si in administrare a monumentelor de for public care intra in proprietatea Municipiului Bucuresti in conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr.213/1998;

c) organizarea activitatilor tehnico-economice legate de conservarea, restaurarea, protectia si punerea in valoare a monumentelor de for public ale Municipiului Bucuresti si a monumentelor istorice care nu se afla in proprietatea Municipiului Bucuresti, dar fata de care Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat programe de finantare, in conditiile legii;

d) coordonarea, urmarirea, supravegherea si asistenta tehnica pentru realizarea obiectivelor de investitii de interes local in domeniul dezvoltarii zestrei monumentelor de for public din Municipiul Bucuresti si al reabilitarii starii acesteia;

e) organizarea activitatilor tehnico-economice privind inventarierea principalelor resurse turistice din Municipiul Bucuresti si promovarea imaginii capitalei Romaniei de oras al turismului cultural, intocmirea si administrarea registrului local al patrimoniului turistic, elaborarea si promovarea programelor locale de dezoltare a turismului, omologarea traseelor turistice, contributia la dezoltarea calitatii produselor turistice astfel incat agentii economici sa aiba acces la urmarirea activitatii turistice cu respectarea normelor de punere in aloare si protectie a acestora;

f) alte servicii pentru terti, specifice domeniului sau de activitate, tarifele pentru acestea urmand a fi aprobate prin dispozitie a Primarului General.

          - (4) Organigrama Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic si numarul de personal sunt prevazite in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

          - (5) Sediul Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic este in Piata Alexandru Lahovary nr.7, sector 1. In acest sens, institutia va prelua in administrare de la Centrul de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare al Municipiului Bucuresti o suprafata de 221 m.p. reprezentand 22% din suprafata desfasurata a cladirii situata la adresa respectiva, precum si o suprafata de teren de 450 m.p., reprezentand curtea imobilului.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                    Liviu Serbanescu                                                       Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 08.04.1999

Nr.85

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.85/08.04.1999

 

ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC

 

ORGANIGRAMA

 

DIRECTOR  ---  Contabil Sef --- Serviciul financiar, contabilitate

 

                                                   --- Serviciul administrativ, dezvoltare

 

                      --- Serviciul monumentelor

 

                      --- Biroul patrimoniului turistic