Hotărârea nr. 83/1999

HOTARAREnr. 83 din 1999-04-08 HOTARIRE 83 din 08/04/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEITEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI "MBUNATATIREA CONDITIILOR DE CIRCULATIE LA PASAJUL BUCUR-OBOR" MUNICIPIULUI BUCURESTI - FAZA SF
HOT. 83 08/04/1999
HOTARIRE 83 din 08/04/1999

HOTARIRE     83 din 08/04/1999

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI "IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE CIRCULATIE LA PASAJUL BUCUR-OBOR"MUNICIPIUL BUCURESTI-FAZA SF

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

“Imbunatatirea conditiilor de circulatie la Pasajul Bucur - Obor” Municipiul Bucuresti- faza SF -

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul comun de specialitate al Departamentului Transport Public si Cai de Comunicatie si Departamentului Economic, prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei “Imbunatatirea conditiilor de circulatie la Pasajul Bucur - Obor” Municipiul Bucuresti

- faza SF ;

          Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.16(5) din Legea finantelor publice locale nr.189/1998, precum si ale art.20(2), lit.”m” combinate cu art.28(1) din Legea nr.69/1991, republicata. privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economice a investitiei “Imbunatatirea conditiilor de circulatie la Pasajul Bucur - Obor”din Municipiul Bucuresti in conformitate cu procesul - verbal CTE - P.M.B. nr.256/15.03.1999.

 

          Art.2- Finantarea obiectivului prevazut la art.1 se face din fondurile bugetului local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                     Liviu Serbanescu                                                      Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 08.04.1999

Nr.83

 

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.83/08.04.1999

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII “IMBUNATATIREA

 CONDITIILOR DE CIRCULATIE LA PASAJUL BUCUR - OBOR”

MUNICIPIUL BUCURESTI - faza SF

 

          TITULAR:                Primaria Municipiului Bucuresti

          BENEFICIAR:          Primaria Municipiului Bucuresti

          AMPLASAMENT: Pasajul Bucur Obor si intersectia Sos.Stefan cel Mare cu Sos.Colentina

 

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

 

          - Valoarea totala a investitiei:      mii lei   88031600

          (preturi ian.1999)

          din care C + M:                        mii lei   74127600

 

          - Capacitati:

                   - lungime totala estacada  m       360

                   - latime totala estacada     m       6.5 (profil curent)

                   - suprafata carosabil        mp     14500

                   - lungime linie RATB       Km c.s        1,7

                   - retea contact troleibuze  Km c.s.       0,4

 

          -Durata de realizare a investitiei: luni    12

 

          * Valoarea este confidentiala si se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

FINANTAREA INVESTITIEI

 

          Finantarea obiectivului se face din fondurile bugetului local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.