Hotărârea nr. 80/1999

HOTARAREnr. 80 din 1999-04-08 HOTARIRE 80 din 08/04/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTIE PROVIZORIE PE TEREN CE REPREZINTA DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - STR - ION TUCULESCU COLT CU STR. FILDESULUI, SECTOR3
HOT. 80 08/04/1999
HOTARIRE 80 din 08/04/1999

HOTARIRE     80 din 08/04/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTIE PROVIZORIE PE TEREN  CE REPREZINTA DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI-STR.ION TUCULESCU COLT CU STR.FILDESULUI,SECTOR 3

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUIBUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru amplasare

constructie provizorie pe teren ce reprezinta domeniul public al Municipiului Bucuresti- Str.Ion Tuculescu colt cu Str.Fildesului, sector 3 -

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Tinand seama de avizele obtinute prin:

          - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - SUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Vazand prevederile:

          - art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Hotararea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

          - Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

          In temeiul art.20, alin.2, lit.”m” si art.28, alin.2, din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

          Art.1- Terenul situat in Str.Ion Tuculescu colt cu Str.Fildesului, sector 3 face parte din domeniul public al municipiului Bucuresti.

          Art.2- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru amplasare constructie provizorie in rezalitul blocului, pe terenul situat in Str.Ion Tuculescu colt cu Str.Fildesului, sector 3 (S constructie = 19,0 m.p. si Suprafata terasa sezoniera =34,0 m.p.).

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                    Liviu Serbanescu                                                       Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 08.04.1999

Nr.80