Hotărârea nr. 8/1999

HOTARAREnr. 8 din 1999-01-14 HOTARIRE numar 8 din 01/14/1999 privind incadrarea in zone a terenurilor pentru care se datoreaza taxa pentru folosirea terenurilor conform Legii nr.69/1993 in mun.Bucuresti
HOT. 8 14/01/1999
HOTARIRE numar 8 din 01/14/1999

HOTARIRE numar 8 din 01/14/1999

privind incadrarea in zone a terenurilor pentru care se datoreaza taxa pentru folosirea terenurilor conform Legii nr.69/1993 in mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

        privind incadrarea in zone a terenurilor pentru care se datoreaza

         taxa pentru folosirea terenurilor conform Legii nr.69/1993 in

                         municipiul Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei generale buget, contabilitate, financiar;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile Legii nr.69/1993, privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura si Legii nr.189/1998, privind finantele publice locale;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."e" si "f" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Incepand cu 1 ianuarie 1999, pe teritoriul municipiului Bucuresti, terenurile pentru care se datoreaza taxa instituita prin Legea nr.69/1993, se incadreaza pe zone in conformitate cu anexa la H.C.L.M.B. nr.50/19.07.1994.

 

     Art.2- Cu aceeasi data, Decizia Primariei Municipiului Bucuresti nr.525/25.06.1991 isi inceteaza aplicabilitatea.

 

     Art.3- Prezenta hotarare se comunica Directiei Generale a Finantelor Publice si Constrolului Financiar de Stat Bucuresti.

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA

                                                    SECRETAR,

                       Gabriel Toma              Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 14.01.1999

Nr.8