Hotărârea nr. 79/1999

HOTARAREnr. 79 din 1999-04-08 HOTARIRE 79 din 08/04/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTIE PROVIZORIE IN CURTE IMOBIL SITUAT IN STR. UNITATII NR. 66, SECTOR 3, CE REPREZINTA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 79 08/04/1999
HOTARIRE 79 din 08/04/1999

HOTARIRE     79 din 08/04/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTIE PROVIZORIE IN CURTE IMOBIL SITUAT IN STR.UNITATII NR.66,SECTOR 3,CE REPREZINTA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUIBUCURESTI

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru amplasare

constructie provizorie in curte imobil situat in str.Unitatii nr.66, sector 3

 ce reprezinta domeniul privat al Municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Tinand seama de avizele obtinute prin:

          - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - SUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Vazand prevederile:

          - art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Hotararea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

          - Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

          In temeiul art.20, alin.2, lit.”m” si art.28, alin.2, din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

          Art.1- Terenul situat in Str.Unitatii nr.66, sector 3 face parte din domeniul privat al municipiului Bucuresti.

          Art.2- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru amplasare constructie provizorie in curte imobil situat in Str.Unitatii, sector 3, aflata in administrarea S.C. TITAN AL S.A. (S constructie = 14,0 m.p.) - imobilul este cumparat in baza Legii nr.112/1995.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,               CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                    Liviu Serbanescu                                      Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 08.04.1999

Nr.79