Hotărârea nr. 78/1999

HOTARAREnr. 78 din 1999-04-08 HOTARIRE 78 din 08/04/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII PROVIZORII AMPLASATE PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 78 08/04/1999
HOTARIRE 78 din 08/04/1999

HOTARIRE     78 din 08/04/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII PROVIZORII AMPLASATE PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUIBUCURESTI

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii amplasate pe domeniul privat al Municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in Municipiul Bucuresti;

          Tinand seama de avizele obtinute prin:

          - Comisia Tehnica de Urbanism - DGUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Vazand prevederile:

          - art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 si art.12, pct.”a” si “b”, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

          - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          - Legii nr.219/1998 privind regimul juridic al concesiunilor;

          In temeiul art.20, alin.2, lit.”m” si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

          Art.1- Terenurile din tabelul anexat fac parte din domeniul privat al Municipiului Bucuresti.

          Art.2- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.3- Terenurile din anexa ce reprezinta domeniul privat al Municipiului Bucuresti, vor fi concesionate prin licitatie publica, pretul de pornire stabilindu-se conform Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.218/25.02.1999.

          Art.4- Se abroga Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.249/25.02.1999.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,        CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                       Liviu Serbanescu                                  Ovidiu Predescu

Bucuresti, 08.04.1999

Nr.78

ANEXA LA H.C.G.M.B NR.78/08.04.0999

 

T A B E L

CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII PROVIZORII

AMPLASATE PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.

crt.

Denumirea

lucrarii

Supraf.teren

dom.privat

Functiune

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

 

SECTOR 3

 

 

 

 

1.

PUD-Str.P-ta Hurmuzachi

Sdpr=3000 mp

parcaj suprateran

3CA18/2/98

417/98

 

SECTOR 5

 

 

 

 

1.

PUD-C.Ferentari-Sos.Salaj

Sdpr=1800 mp

statie distributie carb.

3CA11/5/98

283/98

 

ARHITECT SEF

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                              SEF

SERVICIU,

arh.ADRIAN BOLD                                                       arh.MARIA RODEANU