Hotărârea nr. 77/1999

HOTARAREnr. 77 din 1999-04-08 HOTARIRE 77 din 08/04/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII PROVIZORII-MICROCENTRE COMERCIALE CE VOR FI AMPLASATE PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 77 08/04/1999
HOTARIRE 77 din 08/04/1999

HOTARIRE     77 din 08/04/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII PROVIZORII-MICROCENTE COMERCIALE CE VOR FI AMPLASATE PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

 BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru  constructii

provizorii - microcentre comerciale ce vor fi amplasate pe domeniul privat

al Municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in Municipiul Bucuresti;

          Tinand seama de avizele obtinute eprin:

          - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT - P.M.B.;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Vazand prevederile:

          - art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

          - Ordinului nr.91/1991 al Miniterului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului;

          - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          - Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

          In temeiul art.20, alin.2, lit.”m” si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Terenurile din tabelul anexat fac parte din domeniul privat al Municipiului Bucuresti.

 

          Art.2- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii - microcentre comerciale, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.3- Terenurile din anexa vor fi inchiriate conform prevederilor in vigoare.

 

          Art.4- Prin certificatul de urbanism se va solicita acordul asociatiei de proprietari.

 

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,         CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

            Liviu Serbanescu                                            Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 08.04.1999

Nr.77

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. N.77/08.04.1999

 

T A B E L

cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii - microcentre comerciale

ce vor fi amplasate pe domeniul privat al Municipiului Bucuresti

in vederea inchirierii terenurilor

 

Nr.

crt.

Adresa

obiectivului

Suprafata

teren

Denumirea

lucrarii

Aviz

CTCAS

Aviz

CULPAT

 

SECTOR 1

 

 

 

 

1.

Str.Pajura 6,intre Bl.3, 4, 7

120,00 mp

microcentru comercial

28/40/98

8/98

 

SECTOR 2

 

 

 

 

1.

Str.Maior Bacila Vasile-Sos.Fundeni

200,00 mp

microcentru comercial

26/11/98

15/99

 

SECTOR 3

 

 

 

 

1.

Str.Ramnicu Sarat-Nicolae Pascu

510,00 mp

microcentru comercial

26/4/98

549/98

2.

Aleea Barajul Uzului nr.1

120,00 mp

microcentru comercial

30/10/98

68/98

3.

Aleea Moruzzi nr.4  8

100,00 mp

microcentru comercial

2/1/98

508/98

4.

Bd.1 Decembrie 1918-Str.Iosif Albu

700,00 mp

microcentru comercial

19/13/98

447/98

5.

Bd.1 Decembrie 1918 in fata bl.2

115,00 mp

microcentru comercial

25/14/98

449/98

6.

Str.Prisaca Dornei nr.4  6

90,00 mp

microcentru comercial

31/10/98

22/99

7.

Str.Liviu Rebreanu nr.1

222,00 mp

microcentru comercial

25/11/98

511/98

 

SECTOR 4

 

 

 

 

1.

Str.Panselelor nr.4 langa bl.145

50,00 mp

microcentru comercial

22/24/98

556/98

 

SECTOR 6

 

 

 

 

1.

Drmul Taberei nr.128

275,00 mp

microcentru comercial

25/25/98

440/98

2.

Chilia Veche nr.5

102,00 mp

microcentru comercial

26/19/98

432/98

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULU BUCURESTI,                                                      

                                            

                                                      SEF SERVICIU,

 arh.ADRIAN BOLD                               arh.ALEXANDRA FAGARASANU