Hotărârea nr. 76/1999

HOTARAREnr. 76 din 1999-04-08 HOTARIRE 76 din 08/04/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU ALEI DE ACCES, LA SPATII COMERCIALE REALIZATE IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 76 08/04/1999
HOTARIRE 76 din 08/04/1999

HOTARIRE     76 din 08/04/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU ALEI DE ACCES,LA SPATII COMERCIALE REALIZATE IN APARTAMENTE PARTER BLOCURI,CE SE VOR AMPLASA PE TEREN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru alei de acces,

la spatii comerciale realizate in apartamente parter blocuri, ce se vor

amplasa pe teren domeniul privat al Municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in Municipiul Bucuresti;

          Tinand seama de avizele obtinute prin:

          - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Vazand prevederile:

          - art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

          - Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului;

          In temeiul art.20, alin.2, lit.”m” si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Terenurile din tabelul anexat fac parte din domeniul privat al Municipiului Bucuresti.

         

          Art.2- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru alei de acces, la spatii comerciale realizate in apartamente parter bloc, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.3- Prin certificatul de urbanism se va solicita acordul asociatiei de locatari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,       CONTRASEMNEAZA SECRETAR,Liviu Serbanescu                                Ovidiu Predescu 

Bucuresti, 08.04.1999

Nre.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B NR.76/08.04.0999 

T A B E L

CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU ALEI DE ACCES,

LA SPATII COMERCIALE REALIZATE IN APARTAMENTE DE LA PARTERUL UNOR BLOCURI,

AMPLASATE PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICPIULUI BUCURESTI

Nr.

crt.

Denumirea

lucrarii

Suprafata

teren

Functiune

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

 

SECTOR 2

 

 

 

 

1.

PUD-Bd.Lacul tei 71,bl.18

8,7 mp

alee acces+balcon

2/12/99

50/99

 

SECTOR 3

 

 

 

 

1.

PUD-Str.Foisorului 11,bl.F7c

9,0 mp

alee acces+balcon

1/18/99

69/99

2.

PUD-Str.Anastasie Panu 20, bl.C15

8,0 mp

alee acces+ext.apartam.

27/13/98

7/99

 

SECTOR 4

 

 

 

 

1.

PUD-Sos.Giurgiului 131,bl.1

15,0 mp

alee acces+inchid.nisa bloc

25/15/98

554/98

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 

                                                    SEF SERVICIU,

arh.ADRIAN BOLD                                    arh.ALEXANDRA FAGARASANU