Hotărârea nr. 75/1999

HOTARAREnr. 75 din 1999-04-08 HOTARIRE 75 din 08/04/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU EXTINDERI SPATII COMERCIALE (CONSTRUCTII PROVIZORII) PE DOMENIUL PRIVAT/PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 75 08/04/1999
HOTARIRE 75 din 08/04/1999

HOTARIRE     75 din 08/04/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU EXTINDERI SPATII COMERCIALE(CONSTRUCTII PROVIZORII)PE DOMENIUL PRIVAT/PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

 BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru extinderi

spatii comerciale (constructii provizorii) pe domeniul public/privat

al Municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in Municipiul Bucuresti;

          Tinand seama de avizele obtinute eprin:

          - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT - P.M.B.;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Vazand prevederile:

          - art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

          - Ordinului nr.91/1991 al Miniterului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritorului;

          - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          - Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

          In temeiul art.20, alin.2, lit.”m” si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Terenurile din tabelul anexat fac parte din domeniul public/privat al Municipiului Bucuresti.

 

          Art.2- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru extinderi spatii comerciale, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.3- Terenurile din anexa vor fi inchiriate in conformitate cu prevederile in vigoare.

 

          Art.4- Prin certificatul de urbanism se va solicita acordul asociatiei de proprietari.

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                         Liviu Serbanescu                                 Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 08.04.1999

Nr.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.75/08.04.1999

 

T A B E L

CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU EXTINDERI SPATII COMERCIALE

(CONSTRUCTII PROVIZORII) PE DOMENIUL PRIVAT/PUBLIC AL  MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Nr.

crt.

Denumire lucrare

Suprafata existenta

Teren

privat

Teren

public

Functiune

Aviz

CTCAS

Aviz

CULPAT

 

SECTOR 1

 

 

 

 

 

1.

Bd.Ion Mihalache nr.203

S=139,3 mp

-

63,0 mp

comert panificatie

7/15/98

521/98

 

SECTOR 2

 

 

 

 

 

1.

Sos.Mihai Bravu nr.12

S=184,2 mp

-

80,0 mp

depozit electronice

31/9/98

76/99

2.

Sos.Stefan cel Mare 240

S=213,1 mp

-

50,0 mp

super market

29M1/6/98

506/98

 

SECTOR 3

 

 

 

 

 

1.

Str.Ramnicu Valcea-

Bd.Camil Ressu

S=89,0 mp

52,0 mp

-

cofetarie

28/9/98

513/98

2.

Bd.Nicolae Grigorescu (Complex Titan)

S=66,0 mp

165,0 mp

-

cofetarie

28/8/98

512/98

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,                                                             arh.ADRIAN BOLD                                                  

                                                                                      SEF SERVICIU,

 arh.ALEXANDRA FAGARASANU