Hotărârea nr. 74/1999

HOTARAREnr. 74 din 1999-04-08 HOTARIRE 74 din 08/04/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU LOCUNITA + SPATIU COMERCIAL PE PROPRIETATE PERSOANA FIZICA/JURIDICA SI EXTINDERE LOCUINTA+SERVITUTE DE ACCES PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 74 08/04/1999
HOTARIRE 74 din 08/04/1999

HOTARIRE     74 din 08/04/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU LOCUINTA+SPATIU COMERCIAL PE PROPRIETATE PERSOANA FIZICA/JURIDICA SI EXTINDERE LOCUINTA+SERVITUTE DE ACCES PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI STR.MORUZZI VOIEVOD NR.76B COLT CU STR.FOISORULUI,SECTOR 3

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru locuinta +spatiu

comercial pe proprietate persoana fizica/juridica si extindere locuinta +

servitute de acces pe domeniul privat al Municipiului Bucuresti

Str.Moruzzi Voievod nr.76B colt cu Str.Foisssorului, sector 3

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Tinand seama de avizele obtinute prin:

          - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - SUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Vazand prevederile:

          - art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Hotararea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

          - Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

          - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          - Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

          In temeiul art.20, alin.2, lit.”m” si art.28, alin.2, din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Terenul pe care se va executa extinderea locuintei si servitutea de acces, face parte din domeniul privat al Municipiului Bucuresti.

 

          Art.2- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru locuinta si spatiu comercial, ce se vor realiza pe proprietatea persoanelor fisice/juridice (S= 178,32 m.p.) si extinderea locuintei +servitute de acces, ce se vor realiza pe domeniul privat al municipiului Bucuresti - Str.Moruzzi Voievod nr.76B colt cu Str.Foisorului, sector 3 (S= 60,0 m.p.).

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                 Liviu Serbanescu                                                          Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 08.04.1999

Nr.74