Hotărârea nr. 73/1999

HOTARAREnr. 73 din 1999-04-08 HOTARIRE 73 din 08/04/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA AMPLASATA PE TEREN PROPRIETATE DE STAT IN ADMINISTARERA M.A.E. IN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 73 08/04/1999
HOTARIRE 73 din 08/04/1999

HOTARIRE     73 din 08/04/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA AMPLASATA PE TEREN PROPRIETATE DE STAT IN ADMINISTRAREA M.A.E.IN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie definitiva

amplasata pe teren proprietate de stat in administrarea M.A.E.

in Municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in Municipiul Bucuresti;

          Tinand seama de avizele obtinute prin:

          - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului- DGUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Vazand prevederile:

          - art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului;

          In temeiul art.20, alin.2, lit.”m” si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

          Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru o constructie definitiva amplasata pe teren proprietate de stat in administrarea M.A.E. in Municipiul Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                       CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                   Liviu Serbanescu                                         Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 08.04.1999

Nr.73

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.73/08.04.1999

 

T A B E L

CU PLANUL URBANISTIC DE DETALIU PENTRU O CONSTRUCTIE DEFINTIVA

AMPLASATA PE TEREN PROPRIETATE DE STAT IN ADMINISTRAREA MAE

IN MUNICIPIUL BUCURESTI

Nr.

crt.

Denumirea

lucrarii

Functiune

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

 

SECTOR 3

 

 

 

1.

PUD - Al .Alexandru nr.33-35

(S = 1254 m.p.)

cladire biblioteca extindere locuinta

3CA/24/4/98

507/98

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

arh.ADRIAN BOLD

SEF SERVICIU,

arh.MARIA RODEANU