Hotărârea nr. 72/1999

HOTARAREnr. 72 din 1999-04-08 HOTARIRE 72 din 08/04/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA AMPLASATA PE DOMENIUL PUBLIC A MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 72 08/04/1999
HOTARIRE 72 din 08/04/1999

HOTARIRE     72 din 08/04/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA AMPLASATA PE DOMENIUL PUBLIC A MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie definitiva

amplasata pe domeniul privat al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in Municipiul Bucuresti;

            Tinand seama de avizele obtinute prin:

            - Comisia Tehnica de Urbanism - DGUAT - P.M.B.;

            - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Vazand prevederile:

            - art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

            - Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

            - Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului;

            - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            - Legii nr.219/1998 privind regimul juridic al concesiunilor;

            In temeiul art.20, alin.2, lit.”m” si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

            Art.1- Terenul din tabelul anexat in suprafata de 20,0 m.p. face parte din domeniul privat al Municipiului Bucuresti, iar terenul in suprafata de 21,0 m.p. face parte din domeniul public al Municipiului Bucuresti.

            Art.2- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru constructie definitiva, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3- Terenul in suprafata de 21,0 m.p. trece din domeniul prublic in domeniul privat al Municipiului Bucuresti, rezultand suprafata de 41,0 m.p. de domeniu privat al municipiului.

            Art.4- Terenul dn anexa in suprafata de 41,0 m.p., ce reprezinta domeniul privat al Municipiului Bucuresti, va fi concesionat prin licitatie publica, pretul de pornire stabilindu-se conform Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.218/1997.

            Art.5- Se abroga Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.15/28.01.1999.

 

 

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                      Liviu Serbanescu                                      Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 08.04.1999

Nr.72

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.72/08.04.1999

 

T A B E L

CU PLANUL URBANISTIC DE DETALIU PENTRU O CONSTRUCTIE DEFINTIVA

AMPLASATA PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Nr.

crt.

Denumirea

lucrarii

Functiune

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

 

SECTOR 3

 

 

 

1.

Bd. Mircea Voda bl. M6 - Tronson 2

Suprafata constr.existenta:cca.115 mp

Suprafata teren solicitat: 41 m.p.

(S dom.privat = 20 mp)

(S dom.public = 21 mp)

extindere magazin

32M1/1/98

5/1999

           

 

 

            ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI,                                                      SEF SERVICIU,

                      arh.ADRIAN BOLD                                           arh.MARIA RODEANU