Hotărârea nr. 71/1999

HOTARAREnr. 71 din 1999-04-08 HOTARIRE 71 din 08/04/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE AMPLASATE PE DOMENIUL PUBLIC PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 71 08/04/1999
HOTARIRE 71 din 08/04/1999

HOTARIRE     71 din 08/04/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE AMPLASATE PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

 BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive

amplasate pe domeniul privat al Municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in Municipiul Bucuresti;

          Tinand seama de avizele obtinute eprin:

          - Comisia Tehnica de Urbanism - DUAT - P.M.B.;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Vazand prevederile:

          - art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

          - Ordinului nr.91/1991 al Miniterului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritorului;

          - Legii nr.2131998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          - Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

          In temeiul art.20, alin.2, lit.”m” si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Terenurile din tabelul anexat fac parte din domeniul privat al Municipiului Bucuresti.

 

          Art.2- Se aproba planurile urbanistice  de detaliu pentru constructii definitive, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.3- Terenurile din anexa vor fi concesionate prin licitatie publica, pretul de pornire stabilindu-se conform Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.218/1997.

 

          Art.4- Se abroga Hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.41/25.02.1999 si nr.64/18.03.1999.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA                                                                SECRETAR,

Liviu Serbanescu                                                            Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 08.04.1999

Nr.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.71/08.04.1999

 

T A B E L

CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE

AMPLASATE PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Nr.

crt.

Denumirea

lucrarii

Supraf.teren

dom.privat

Functiune

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

 

SECTOR 1:

 

 

 

 

1.

PUD - Str.Pavlov 5-7

Sdpr=341 mp

locuinta

3CA3/99

46/99

 

SECTOR 2:

 

 

 

 

2.

PUD - Str.Sinaia 14-16

Sdpr=446 m.p.

comert

42M1/4/99

57/99

3.

PUD - Str.Magura Vulturului 96-98

Sdpr=1057 m.p.

birouri,sala balet,

locuinta

3CA27/4/99

18/99

4.

PUD - Str.D-na Ghica 135

Sdpr=414 m.p.

atel.creatie,birouri

7M3/2/99

389/99

5.

PUD - Str.F-ca de Glucoza 15A

Sdpr=3493 m.p.

hala prod.sediu bir

3CA19/12/99

32/99

 

SECTOR 3:

 

 

 

 

6.

PUD - Intr.Preot V.Lucaci nr.1

Sdpr=370 m.p.

locuinta

9M3/7/99

44/99

7.

PUD - Cal.Vitan nr.109-111

Sdpr=cca 200 mp

spatiu comercial

4/5/99

78/99

 

                ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI,                                             SEF SERVICIU,

                       arh.ADRIAN BOLD                                                             

   arh.MARIA RODEANU