Hotărârea nr. 70/1999

HOTARAREnr. 70 din 1999-04-08 HOTARIRE 70 din 08/04/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE AMPLASATE PE TERENURI PROPRIETATE PERSOANA FIZICA / JURIDICA SI DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI.
HOT. 70 08/04/1999
HOTARIRE 70 din 08/04/1999

HOTARIRE     70 din 08/04/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE AMPLASATE PE TERENURI PROPRIETATE PERSOANA FIZICA/JURIDICA SI DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive

amplasate pe terenuri poprietate fizica.juridica si

domeniul privat al Municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in Municipiul Bucuresti;

          Tinand seama de avizele obtinute prin:

          - Comisia Tehnica de Urbanism - DGUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Vazand prevederile:

          - art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 si art.12, pct.”a” si “b”, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

          - Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului;

          - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          - Legii nr.219/1998 privind regimul juridic al concesiunilor;

          In temeiul art.20, alin.2, lit.”m” si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Terenurile din tabelul anexat reprezinta proprietatea persoanelor fizice/juridice si  domeniului privat al Municipiului Bucuresti.

         

          Art.2- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.3- Terenurile din anexa ce reprezinta domeniul privat al Municipiului Bucuresti, vor fi concesionate prin licitatie publica, pretul de pornire stabilindu-se conform Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.218/1997.

 

          Art.4- Se abroga Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.38/25.02.1999.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                   CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                   Liviu Serbanescu                                         Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 08.04.1999

Nr.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B NR.70/08.04.0999

 

T A B E L

CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE

AMPLASATE PE TERENURI PROPRIETATE PERSOANA FIZICA/JURIDICA

SI DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.

crt.

Denumirea

lucrarii

Supraf.teren

dom.privat

Functiune

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

 

SECTOR 1

 

 

 

 

1.

PUD-Bd.Iancu de Hunedoara

H3A - H4A

(S pers.f/j = 770 mp)

Sdpr=279 mp

birouri

14M4/4/99

56/99

 

SECTOR 2

 

 

 

 

2.

PUD-Str.Sold.Matac Ghe. 13

(S pers f/j = 360 mp)

Sdpr=225 mp

birouri locuinte

26M1/2/99

78/99

3.

PUD-Bd.Ferdinand FN

( S pers.f/j = 977 mp)

Sdpr = 841 mp

birouri, comert

29M1/5/99

476/99

 

SECTOR 3

 

 

 

 

4.

PUD-Bd.C.Ressu-Str.Fizicienilor

(S pers f/j = 1926 mp)

Sdpr = 174 mp

st.distrib.carburanti

3CA19/6/99

383/98

5.

PUD-Str.Rodiei 36-38

(S pers f/j = 192 mp)

Sdpr = 150 mp

locuinta

1M4/5/99

43/99

6.

PUD-Bd.Unirii-Str.Turturele

Sdpr = 1840 mp

imprejmuire incinta

protectia bancii

30M2/1/99

389/99

 

SECTOR 5

 

 

 

 

7.

PUD-Str.Iovita nr.11

(Spers.f/j = 1025 mp)

Sdpr = 2176 mp

industrie nepoluanta

birouri

10M3/7/99

16/99

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                              

 

                                                                   SEF SERVICIU,

arh.ADRIAN BOLD                                                arh.MARIA RODEANU