Hotărârea nr. 7/1999

HOTARAREnr. 7 din 1999-01-14 HOTARIRE numar 7 din 01/14/1999 privind prelungirea termenului de aplicare a taxei pentru ocuparea domeniului privat al mun.Bucuresti cu constructii provizorii (comert, prest.serv)
HOT. 7 14/01/1999
HOTARIRE numar 7 din 01/14/1999

HOTARIRE numar 7 din 01/14/1999

privind prelungirea termenului de aplicare a taxei pentru ocuparea domeniului privat al mun.Bucuresti cu constructii provizorii (comert, prest.serv)

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                HOTARARE

      privind prelungirea termenului de aplicare a taxei pentru ocuparea

     domeniului privat al municipiului Bucuresti cu constructii provizorii

                        (comert, prestari servicii)

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Departamentului Economic si al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile Legii nr.27/1994, privind impozitele si taxele locale, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 24/1995 si nr.61/1997 si prin Ordonanta de urgenta nr.84/1997 si Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

     In temeiul art.20, lit."f" si "g" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

           Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                         Hotaraste:

 

     Art.1- Taxa pentru ocuparea terenurilor apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti cu constructii provizorii (comert, prestari servicii) instituita prin H.C.G.M.B. nr.52/1997, completata si modificata prin H.C.G.M.B. nr. 213/1997 si nr.17/1998 se aplica pana la data de 31.12.1999.

 

     Art.2- Pentru trimestrul I 1999 termenul limita de achitare a taxei este de 15.02.1999.

 

     Art.3- Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica potrivit legii.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                                 SECRETAR,

                   Gabriel Toma              Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 14.01.1999

Nr.7