Hotărârea nr. 69/1999

HOTARAREnr. 69 din 1999-04-08 HOTARIRE 69 din 08/04/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE AMPLASATE PE TERENURI PROPRIETATE PERSOANA FIZICA/JURIDICA IN MUNICIPIUL BUCURESTI.
HOT. 69 08/04/1999
HOTARIRE 69 din 08/04/1999

HOTARIRE     69 din 08/04/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE AMPLASATE PE TERENURI PROPRIETATE PERSOANA FIZICA/JURIDICA IN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe terenuri proprietate persoana fizica/juridica

in Municipiul Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Tinand seama de avizele obtinute prin:

          - Comisia Tehnica de Urbanism - DGUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Vaznd prevederile art.2 alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 si art.12 pct.a si b, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de Urbanism, ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

          In temeiul art.20 alin.2, lit.”m” si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata,  privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe terenuri proprietate persoana fizica/juridica in Municipiul Bucuresti, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Se abroga Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.63/1999.

 

 

                     PRESEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZA

                                                                                                 SECRETAR,

                              Liviu Serbanescu                                 Ovidiu Predescu

Bucuresti, 08.04.1999

Nr.69

 

Anexa nr. 1 la

Hotararea C.G.M.B.

nr.69/08.04.1999

 

TABEL

CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE

AMPLASATE PE TERENURI PROPRIETATE PERSOANA FIZICA/JURIDICA

IN MUNICIPIUL BUCURESTI

 

Nr.

crt

DENUMIREA

LUCRARII

FUNCTIUNE

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

 

SECTORUL 1:

 

 

 

1.

PUD-Bd.Aerogarii-St.Promoroaca 5-7

locuinta, comert, servicii

3CA28/5/98

55/99

2.

PUD-Str.E.Porumbaru nr.25-27

birouri

3CA4/7/99

63/99

3.

PUD-Sos.Odai nr.79

servicii, birouri, comert

43M1/1/99

66/99

4.

PUD-Str.Banu Antonache nr.40-42-44

locuinte colective

2M4/9/99

64/99

 

SECTORUL 2:

 

 

 

5.

PUD-Al.Sucidava nr.11-19

birouri, locuinte, atelier

42M1/1/99

58/99

6.

PUD-Str.Olari nr.29-31

antena Mobifon

34M2/2/99

61/99

 

SECTORUL 3:

 

 

 

7.

PUD-Bd.L.Rebreanu nre.13

extindere magazin

31M2/2/98

60/99

 

SECTORUL 4:

 

 

 

13.

PUD-Str.Cheile Turzii-str.Uliesti

industrie

3CA1/8/99

45/99

 

SECTORUL 6:

 

 

 

14.

PUD-Bd.I.Maniu nr.15B

statie distributie carburanti

3CA4/6/99

52/99

15.

PUD-Prel.Ghencea nr.27

clinica, birouri, locuinta

3CA25/3/99

54/99

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.2 LA H.C.G.M.B. NR.69/08.04.1999      

    

 

SECTORUL 1:

 

 

 

1.

PUD-Sos.Pipera nr.46

extindere sediu

3CA1/11/99

57/99

2.

PUD-S.Straulesti Tarlaua 178-Parcela 46

birouri, depozitare, comert

3CA5/4/99

62/99

 

SECTORUL 2:

 

 

 

1.

PUD-Str.Barbu Vacarescu nr.62-72

statie distributie carburanti

3CA5/2/99

64/99

2.

PUD-Str.Venerei nr.6B

imobil invatamant universitar servicii, locuinte

45M1/7/99

68/99

 

SECTORUL 3:

 

 

 

2.

PUD-Str.Ticus nr.7

biserica adventista

3CA8/3/99

58/99

 

SECTORUL 4: