Hotărârea nr. 67/1999

HOTARAREnr. 67 din 1999-03-18 HOTARIRE numar 67 din 18/03/1999 privind modificarea Hotararii 10/14.01.1999 privind stabilirea unor impozite si taxe locale pe anul 1999
HOT. 67 18/03/1999
HOTARIRE numar 67 din 18/03/1999

HOTARIRE numar 67 din 18/03/1999

privind modificarea Hotararii 10/14.01.1999 privind stabilirea unor impozite si taxe locale pe anul 1999

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                             HOTARARE

 

         privind modificarea  Hotararii nr.10/14.01.1999 privind stabilirea

           nivelurilor unor impozite si taxe locale pe anul 1999

                       in municipiul Bucuresti

 

 

Analizand expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei Generale Buget, Contabilitate, Financiar;

In conformitate cu prevederile Legeii nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata si modificata prin Ordonantele de Urgenta ale Guvernului nr.62/1998 si 15/1999 si ale Legii nr.184/1998, privind finantele publice locale modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.61/1998;

In temeiul prevederilor art.20(2), lit."f" si art.28(3) din Legea nr.69/1991, republicata privind administratia publica locala,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

H o t a r a s t e:

 

Art.1 - Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.10/14.01.1999 se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art.1 - In municipiul Bucuresti cota pentru calcularea impozitului pe cladiri pe anul 1999 datorat de persoanele juridice si alti contribuabili decat persoanele fizice prevazute la art.6 din Legea nr.27/1994, privind impozitele si taxele locale, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta ale Guvernului nr. 62/1998 si nr.15/1999 se stabileste la 1,0 %".

 

2. Capitolul Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama din anexa, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

      "Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama (capitolul VI, art.30 din lege)"

 

      Pentru reclama si publicitate       3% din valoarea contractului

      Sub diverse forme

 

      Pentru firmele instalate la locul         80.000 lei/an/m.p."

      Exercitarii activitatii

 

Art.2 - Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucuresti, Directiei Generale a finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Bucuresti, Administratiilor Financiare ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucuresti si se aduce la cunostinta publica conform legii.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

      Anton Parlagi                                 SECRETAR,

                                                Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 18.03.1999

Nr. 67