Hotărârea nr. 66/1999

HOTARAREnr. 66 din 1999-03-18 HOTARIRE numar 66 din 18/03/1999 privind aprobarea Conventiei de constituire a Regiunii de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov si validarea presedintelui Consiliului de Dezvoltare
HOT. 66 18/03/1999
HOTARIRE numar 66 din 18/03/1999

HOTARIRE numar 66 din 18/03/1999

privind aprobarea Conventiei de constituire a Regiunii de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov si validarea presedintelui Consiliului de Dezvoltare

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                              H O T A R A R E

     Privind aprobarea Conventiei de constituire a Regiunii de Dezvoltare   

     Bucuresti-Ilfov si validarea presedintelui Consiliului de Dezvoltare

                   Regionala Bucuresti - Ilfov

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti privind aprobarea Conventiei de constituire a Regiunii de Dezvoltare Bucuresti - Ilfov si validarea presedintelui Consiliului de Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov, precum si raportul de specialitate al Directiei Relatii Internationale;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind proiectul sus-mentionat;

     Tinand seama de prevederile art.4,5 si 7 din Legea nr.151/1998, privind dezvoltarea regionala din Romania;

     In temeiul art.20(3)si art.28(1) din Legea nr.69/1991, republicata privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Art.1 - Se aproba Conventia de constituire a Regiunii de Dezvoltare Bucuresti - Ilfov, aprobata si semnata de catre Consiliul de Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, conform anexei la hotarare.

     Art.2 - Consiliul General al municipiului Bucuresti se declara de acord cu alegerea domnului VIOREL LIS Primar General al municipiului Bucuresti, in functia de Presedinte al Consiliului de Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                  CONTRASEMNEAZA

    Anton Parlagi                        SECRETAR,

                                        Ovidiu Predescu

Bucuresti,18.03.1999

Nr.66

 

 

                                ROMANIA

 

                       REUNIUNEA DE LA BUCURESTI

                            DIN 01.02.1999

 

                               CONVENTIE

 

 

     Avand in vedere prevederile legale, potrivit carora dezvoltarea regionala reprezinta ansamblul politicilor administratiei publice locale, care au fost elaborate in scopul imbunatatirii dezvoltarii economice a unor teritorii administrative, care pot beneficia de sprijinul Guvernului, al Uniunii Europene si al altor institutii si organisme interesate.

     Noi, Ing. Viorel Lis, Primar General al Municipiului Bucuresti si ing. Nicolae Radu, Presedinte al Consiliului Judetean Ilfov - in calitate de reprezentanti legali ai acestor autoritati si imputerniciti prin art.5 alin.1 din Legea nr.151/1998, privind dezvoltarea regionala in Romania, in mod liber si neconditionat, consimtim prin prezenta Conventie la constituirea unei regiuni de dezvoltare, care corespunde teritoriului administrativ al judetului Ilfov si al Municipiului Bucuresti.

     Aceasta regiune de dezvoltare, infiintata prin acordul nostru de vointa se incadreaza in principiile de dezvoltare regionala cuprinse in CARTA VERDE, are denumirea de REGIUNEA DE DEZVOLTARE BUCURESTI-ILFOV.

     Scopul constituirii acestei regiuni consta in realizarea obiectivelor de baza ale politicii de dezvoltare regionala in Romania prevazuta in art.2 din Legea nr.151/1998 in sensul ca regiunea pe care noi, semnatarii prezentei CONVENTII, consimtim sa o constituim, nu este contra intereselor persoanelor juridice sau fizice, ori a unor autoritati administrative, de asemeni, nu urmareste modificarea impartirii administrativ-teritoriale a tarii stabilita prin lege, nu se substituie autoritatilor statale si nationale si nici sa incalce ordinea de drept sau sa produca prejudicii unor terte persoane.

      Regiunea constituita pe baza prezentei conventii nu are personalitate juridica asa cum prevede art.4 alin.2 di Legea nr.151/1998 iar pentru a deveni functionala si a-si realiza scopul pentru care a fost constituita, urmeaza sa se treaca la infiintarea structurilor teritoriale pentru dezvoltarea regionala, respectiv a CONSILIULUI si a AGENTIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA.

      Semnatarii prezentei CONVENTII suntem de acord ca, din componenta Consiliului pentru Dezvoltare Regionala sa faca parte 7 reprezentanti ai judetului Ilfov si 7 reprezentanti ai Municipiului Bucuresti.

      De asemenea, semnatarii prezenteki CONVENTII, suntem de acord ca din componenta Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala sa faca parte reprezentantii CONSILIULUI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI - ILFOV, prevazuti de lege.

      Prezenta CONVENTIE intra in vigoare de la data semnarii sale si dupa ce va primi avizul Guvernului Romaniei.

      Drept pentru care semnam astazi 01.02.1999 prezentul act juridic, care consfinteste vointa noastra, a reprezentantilor legitimi ai celor doua participante la reuniune: CONSILIUL GENERAL al MUNICIPIULUI BUCURESTI si Consiliul Judetean Ilfov.

 

 

 

PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ING. VIOREL LIS

 

 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI JUDETEAN ILFOV

ING. NICOLAE RADU