Hotărârea nr. 62/1999

HOTARAREnr. 62 din 1999-03-18 HOTARIRE numar 62 din 18/03/1999 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Imbunatatirea conditiilor de circulatie Pasaj Pietonal Eroilor" faza SF
HOT. 62 18/03/1999
HOTARIRE numar 62 din 18/03/1999

HOTARIRE numar 62 din 18/03/1999

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Imbunatatirea conditiilor de circulatie Pasaj Pietonal Eroilor" faza SF

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                                HOTARARE

 

            privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei    

          "Imbunatatirea conditiilor de circulatie Pasaj Pietonal Eroilor"  

                      Municipiul Bucuresti - faza SF

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul comun de specialitate al Departamentului  Transport public si Cai de comunicatii si al Departamentului Economic prin care se propune  aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei " Imbunatatirea conditiilor de circulatie Pasaj Pietonal Eroilor" Municipiul Bucuresti - faza SF;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Legea privind finantele publice locale nr.189/1998, art.16(5);

In temeiul art.20(2), lit."m" si art.28(3) din Legea nr.69/1991, republicata privind administratia publica locala,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                        H o t a r a s t e:

 

Art.1 - Se aproba documentatia tehnico-economica a investitiei "Imbunatatirea conditiilor de circulatie Pasaj Pietonal Eroilor" din municipiul Bucuresti, in conformitate cu  procesul verbal CTE nr.255/15.03.1999.

Art.2 - Finantarea obiectivului prevazut la art.1 se face din fondurile bugetului local, conform listelor de investitii aprobate conform legii.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

      Anton Parlagi                              SECRETAR,

                                                    Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 18.03.1999

Nr. 62