Hotărârea nr. 61/1999

HOTARAREnr. 61 din 1999-03-18 HOTARIRE numar 61 din 18/03/1999 privind numirea directorului Teatrului Mic
HOT. 61 18/03/1999
HOTARIRE numar 61 din 18/03/1999

HOTARIRE numar 61 din 18/03/1999

privind numirea directorului Teatrului Mic

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                               HOTARARE

           privind numirea directorului Teatrului Mic

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei Personal privind numirea domnului Florin Calinescu in functia de director la Teatrul Mic;

In baza prevederilor Legii nr.30/1990 privind angajarea salariatilor in functie de competenta, a Hotararii Guvernului nr.281/1993 privind salarizarea personalului din sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.20(2), lit."i" si art.28(1) din Legea nr.69/1991, republicata privind administratia publica locala,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                          H o t a r a s t e:

 

Art.1 - Cu data prezentei, domnul Florin Calinescu se numeste in functia de director al Teatrului Mic, pe o perioada de proba de 3 luni.

      Nivelul de salarizare corespunzator gradului profesional, precum si a celorlalte drepturi salariale cuvenite, potrivit legislatiei in vigoare, se stabilesc prin dispozitia Primarului General.

 

Art.2 - La expirarea perioadei de proba, definitivarea in functia de director al Teatrului Mic a domnului Florin Calinescu se va face prin dispozitia Primarului General al municipiului Bucuresti.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

      Anton Parlagi                               SECRETAR,

                                                Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 18.03.1999

Nr. 61