Hotărârea nr. 59/1999

HOTARAREnr. 59 din 1999-02-25 HOTARIRE numar 59 din 25/02/1999 privind completarea HCGMB 220/1998
HOT. 59 25/02/1999
HOTARIRE numar 59 din 25/02/1999

HOTARIRE numar 59 din 25/02/1999

privind completarea HCGMB 220/1998

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                            HOTARARE

 

           privind completarea Hotararii Consiliului General

                al Municipiului Bucuresti nr.220/1998

 

 

Avand in vedere raportul Comisiei pentru legalitate a C.G.M.B., din care rezulta necesitatea completarii Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.220/1998;

Vazand dispozitiile art.4(1) din Anexa la Hotararea Guvernului Romaniei nr.505/1994;

In conformitate cu Decreetul 256/1984, Decretul 61/1990, Legea nr.85/1992 si Legea nr. 56/1994 privind preturile tehnice ale locuintelor, cladirilor si constructiilor speciale;

In temeiul art.20 si 84 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                           H o t a r a s t e:

 

Articol unic - Pe data prezentei, Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.220/1998, cap.V, pct.1 se completeaza cu un aliniat nou, in urmatoarea redactare:

- a "Costurilor Standard" (Decret 256/1984; Legea nr.85/1992);

- a "Valorii de inlocuire" (pe baza cataloagelor din 1965);

- a "Coeficientilor" (pe baza inregistrarilor contabile de la data punerii in functiune);

- de "Randament" (cf. Anexa nr.2.5 la Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.598/1997);

- a "Ratei profitului".

Pretul de pornire al negocierii va fi cu valoarea cea mai mare.

Directia Economica, Directia Generala de Administrare a fondului Imobiliar, Comisia Tehnica si Comisiile de negociere, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZA

      Vasile Ciulavu                                    SECRETAR,

                                        Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 25.02.1999

Nr. 59