Hotărârea nr. 58/1999

HOTARAREnr. 58 din 1999-02-25 HOTARIRE numar 58 din 02/25/1999 privind incheierea unor contracte de colaborare cu agentii economici care desf. activ.in spatiile cu alta destin.decat aceea de locuinta-admin.PMB
HOT. 58 25/02/1999
HOTARIRE numar 58 din 02/25/1999

HOTARIRE numar 58 din 02/25/1999

privind incheierea unor contracte de colaborare cu agentii economici care desf. activ.in spatiile cu alta destin.decat aceea de locuinta-admin.PMB

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI                     

 

                                  HOTARARE

   privind incheierea unor contracte de colaborare cu agentii economici care

  desfasoara ativitati in spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta

              din administrarea Primariei municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

     Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de prevederile H.C.G.M.B. nr.59/1997, nr.155/1998 si nr.192/1998;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."g", "s" si "v" si ale art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

              Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                           Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba incheierea de contracte de colaborare cu agentii economici care indeplinesc conditiile stabilite prin H.C.G.M.B. nr.59/1997, nr.155/1998 si nr.192/1998, conform anexelor nr.1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare, intocmite de Directia de Evaluarea Eficientei Licitatiilor, Contracte Economice si respectiv de Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar

     Contractele de colaboare se vor intocmi cu respectarea metodologiei aprobate prin H.C.G.M.B. nr.59/22.04.1997.

     Art.2- Primarul General al municipiului Bucuresti este imputernicit sa semneze contractele de colaborare.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                                                 SECRETAR,

                Vasile Ciulavu               Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 25.02.1999

Nr.58

 

                   ANEXA NR.1 LA H.C.G.M.B. NR.58/28.02.1999

                     

                    PROPUNERI CONTRACTE DE COLABORARE PENTRU

               REPARAREA, MODERNIZAREA SI EXPLOATAREA SPATIILOR

                  CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA

 

================================================================================

Nr.  Agent economic          Nr.   Profil         INVESTITII            GARANTII  

crt. Adresa S.A.D.           mp.     de    executate    angajate        RETINUTE

                                 activit. Totale RME   Totale  RME     (mii lei)

                                            S.A.D.*      S.A.D.*      RME - SAD*

================================================================================

 1.SC Dorna Sara SRL        16,70 comert         -          244410          1970

  P-ta Amzei 13,sect.1                                -        39410

                                         Titular contract:SC ABC SA

--------------------------------------------------------------------------------

 2.SC Gold Gram SRL         18,98 -"-        130400          35000           250

  Bd.I.C.Bratianu 35,sect.3                       91900         5000

                                         T.C.: SC ABC SA

--------------------------------------------------------------------------------

 3.SC Anthony Fortune EXIM  29,80 -"-       1023447        2179970          6498

  Bd.Pache Protopopescu 118       prest.serv.     19347       129970

  (fost Republicii 228)sect.2            T.C.:Moisescu Corneliu

--------------------------------------------------------------------------------

 4.SC Medident             151,42 prest.serv.739300        1901500          3975

  International S.A.              cabinet stomat.104300        79500

 Str.J.S.Bach 3,sect.2                   T.C.: SC ASTRAL SA

--------------------------------------------------------------------------------

 5.S.C. N.S.D S.R.L.        16,40 comert          -         153926          1946

  C.Grivitei 134-136(fost 138)                        -        38926

  sector 1                               T.C. S.C.: ABC S.A.

--------------------------------------------------------------------------------

 6.S.C. N.S.D. S.R.L.        6,05 -"-             -          86865          1343

  P-ta M.Kogalniceanu 5                               -        26865

  sect.5                                 T.C.:S.C. ABC S.A.

--------------------------------------------------------------------------------

 7.S.C. Vacanta Exchange SRL 4,00 Casa de    83508           70000           500

  B.N.Balcescu 35A,sect.1         sch.valutar      8508        10000

                                         T.C.: S.C. VACANTA S.A.

--------------------------------------------------------------------------------

 8.S.C. Colona Impex SRL    37,39 comert    298144          390000          5000

  Str.Ion Campineanu 10                           55424       100000

  sect.1                                 T.C.:S.C. OPTIMEX S.A.

--------------------------------------------------------------------------------

 9.S. AN & CO S.R.L.        23,74 -"-       105412          190974          3049

  Str.Mitropolit Nifon 1,                         39988        60974

  sect.4                                 T.C.: S.C. ABC S.A.

--------------------------------------------------------------------------------

10.S.C. Geniave Com SRL     14,78 prest.serv.32769           18833           792

  C.Dudesti 115,sect.3      14,36 depoz.(subsb)   22862        15833

                            29,14 total

                            26,67 teren

                                         T.C.:S.C. BUCUR S.A

--------------------------------------------------------------------------------

11.S.C. Karim Soc.de comert 24,70 comert    18207            37241          1337

  C.Dudesti 115,sect.3      22,39 depoz.subs.     13207        26749

                            47,09 total

                            26,67 teren

                                         T.C.:S.C. BUCUR S.A.

--------------------------------------------------------------------------------

12.