Hotărârea nr. 57/1999

HOTARAREnr. 57 din 1999-02-25 HOTARIRE numar 57 din 25/02/1999 privind aprobarea actului aditional al ctr. 103/1996 dintre CLMB si SC 3D Bucuresti SA
HOT. 57 25/02/1999
HOTARIRE numar 57 din 25/02/1999

HOTARIRE numar 57 din 25/02/1999

privind aprobarea actului aditional al ctr. 103/1996 dintre CLMB si SC 3D Bucuresti SA

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                            H O T A R A R E

              privind aprobarea actului aditional al

          Contractului nr.103/1996 dintre CLMB si S.C.3D Bucuresti S.A.

 

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul Departamentului Servicii Publice privind aprobarea actului aditional la contractul nr.103/1996 dintre C.L.M.B. si S.C.3D Bucuresti S.A;

     Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Luand in consideratie recomandarile cuprinse in procesul-verbal al sedintei din data de 19.08.1998 a Comisiei de Supraveghere Metodologica si Receptie;

     Tinand cont de prevederile Hotararii C.L.M.B. nr.72/1996 si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.690/1995;

     In temeiul art.20lit."h" si al art.28(2)din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

 

                               Hotaraste:

 

     Articol unic: Se aproba actul aditional la Contractul nr.103/1996 dintre C.L.M.B. si S.C. 3D Bucuresti S.A, in forma cuprinsa in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 CONTRASEMNEAZA,

    Vasile Ciulavu                                       SECRETAR

                                                      Ovidiu Predescu     

Bucuresti,25.02.1999

Nr.57

 

 

 

ACT ADITIONAL NR.1

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII

Nr.103 din data de 14.06.1996

    Incheiat astazi______________intre   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul. Elisabeta nr.47, sector 5, tel 315.01.10,fax.312.00.30, cont virament 6513383901107 deschis la BRD-SMB, reprezentant prin Dl. Viorel Lis, Primar General, denumit BENEFICIAR

 

si

 

S.C.3D BUCURESTI S.A., cu sediul in Bucuresti, str.Buchetului nr.12, tel.320.86.60, fax.322.64.68, cont virament nr.30203 deschis la banca SOCIETE GENERALE, reprezentata prin Dl. Alain KREMEUR, General Manager, imputernicit de catre Consiliul de Administratie in data de 16/12/1998, denumit ANTREPRENOR.

 

Art.1 - Prezentul act aditional este incheiat in baza urmatoarelor documente, anexate in copie:

1) Procesul Verbal al Comisiei de Coordonare Metodologica si Receptie din 19/08/1998;

2) Adresa nr.2648 din 01/10/1998 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.2 - In conformitate cu art.16.1 din Contractul nr.103/1996, partile convin asupra modificarii duratei etapei de soc de la 21 de luni la 33 de luni.

Art.3 - In consecinta, toate articolele Contractului 103/1996, care fac referire directa sau indirecta la etapa de soc se vor modifica in mod corespunzator, toate celelalte articole ale Contractului nr.103/1996 ramanand neschimbate.

Art.4 - Prezentul act aditional a fost incheiat la data de__________________in 4 exemplare cate doua pentru fiecare din parti.

 

 

BENEFICIAR,                                      ANTREPRENOR.

 

CONSILIUL GENERAL                              S.C.3D BUCURESTI S.A.

Al MUNICIPIULUI BUCURESTI        

 

PRIMAR GENERAL                                  GENERAL MANAGER,

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI.                                                      

 

Viorel Lis                                       Alain KREMEUR.