Hotărârea nr. 56/1999

HOTARAREnr. 56 din 1999-02-25 HOTARIRE numar 56 din 25/02/1999 privind modificarea HCGMB 182/27.08.1998
HOT. 56 25/02/1999
HOTARIRE numar 56 din 25/02/1999

HOTARIRE numar 56 din 25/02/1999

privind modificarea HCGMB 182/27.08.1998

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

 

                       H O T A R A R E

      privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.182/27.08.1998

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate al Directiei de Relatii Internationale, Departamentul Patrimoniu Imobiliar si Directiei Generale Juridice, Legislatie, Contencios;

     Avand in vedere Hotararea Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.182/27.08.1998;

    Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

    In conformitate cu prevederile art.20 literele "g","h","v" si 28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

     Articol unic - Articolul 3 al Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.182/27.08.1998, se modifica si va avea urmatorul continut:

     Primarul General al municipiului Bucuresti va negocia si semna Actul Constitutiv al S.C. PLAZZA HOTEL CORPORATION S.A. conform prevederilor legale in vigoare.

- Actul constitutiv va cuprinde urmatoarele aspecte:

a) solutionarea litigiilor se va face in Romania conform legislatiei romane in vigoare;

b) capitalul social al societatii PLAZZA HOTEL CORPORATION SA va fi de 4.910.000 USD din care Consiliul General al municipiului Bucuresti va avea 33% si minim 5% din capitalul social final."

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZA,

   Vasile Ciulavu                                 SECRETAR

                                                Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 25.02.1999