Hotărârea nr. 54/1999

HOTARAREnr. 54 din 1999-02-25 HOTARIRE 54 din 25/02/1999 PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR DE LICITATIE SI A CRITERIILOR DE PRECALIFICARE PENTRU CONCESIONAREA SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE
HOT. 54 25/02/1999
HOTARIRE 54 din 25/02/1999

HOTARIRE numar 54 din 25/02/1999

privind aprobarea procedurilor de licitatie si a criteriilor de precalificare pt. Concesionarea serviciilor de apa si canalizare

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea procedurilor de licitatie si a criteriilor de precalificare pentru

CONCESIONAREA serviciilor de apa si canal

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului  General, in baza propunerilor Comitetului de Coordonare a derularii Programului de reorganizare, restucturare si privatizare a serviciilor de alimentare cu apa, canalizare si lacuri din Municipiul Bucuresti, precum si raportul comun al Departamentului Servicii Publice si al Departamentului Economic, privind oportunitatea si necesitatea aprobarii aplicatrii solutiilor propuse;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

      In aplicarea Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.106/1997, 232/1997 si 273/1998;

      Tinand seama de prevederile art.16, alin.(1), lit.C) din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

      In temeiul art.20, lit. "c", "g", "h", "l", "s" si ale art.28(2), 31 si 84 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

      Art.1.-Se aproba procedurile de licitatie prezentate in anexa 1, necesare pentru organizarea unei licitatii publice deschise, cu preselectie, conform legii, in vederea realizarii tranzactiei de CONCESIONARE pentru 25 de ani a serviciilor de alimentare cu apa potabila si industriala, precum si de canalizare si de epurare a apelor uzate, in ansamblul lor, prin realizarea unui contract de concesiune pentru exploatarea serviciilor, pentru activitatile de gestionare a patrimoniului public aferent acestor servicii si pentru investitiile necesare Nivelelor de Servicii stabilite prin caietul de sarcini.

      Art.2.- Se aproba criteriile de preselectie ale ofertantilor, prezentate in anexa 2, pentru tranzactia precizata la articolul 1.

      Art.3.- Se aproba lansarea licitatiilor publice pentru realizarea tranzactiilor precizate la art.1, pentru faza de preselectie, pe baza procedurilor de licitatie prevazute la art.1 si a criteriilor de preselectie prevazute la art.2.

      Art.4.- Se aproba formarea Comisiei de Evaluare a ofertelor, in componenta prevazuta in anexa 3.

      Art.5.- Anexele 1,2 si 3 fac parte integranta din prezenta dispozitie.

 

 

    PRESEDINTE DE COMISIE                                   CONTRASEMNEAZA

          VASILE CIULAVU                                                           SECRETAR

                                                                   OVIDIU PREDESCU

 

 

 

Bucuresti, 25.02.1999

nr.54

Anexa 1 la Hotararea CGMB nr.54/25.02.1999

privind aprobarea procedurilor de licitatie

si a criteriilor de precalificare pentru

CONCESIONAREA serviciilor de apa si canalizare

 

Procedurile de Licitatie

 

1. Principii de licitatie

 

1.1. Se va cere licitatilor sa liciteze pe un tarif ce fa fi aplicat de catre concesionar(operator/investitor) utilizatorilor serviciilor de apa si canalizare.

 

1.2. Concesionarea si obligatia de a subscrie pentru valoarea majoritara a actiunilor la societatea care va opera serviciile de apa si canal(societate concesionara), vor reveni licitantului care ofera cel mai scazut tarif, care sa sustina satisfacerea Nivelelor de Serviciu pentru serviciile de apa si canalizare, la valorile si termenele prevazute in caietul de sarcini. Tariful pentru serviciile de apa si canalizare se va calcula in concordanta cu formula prevazuta in caietul de sarcini.

 

1.3. Concesionarul va garanta furnizarea serviciilor de apa si canalizare in Bucuresti, pentru o perioada de concesionare de 25 de ani, pe baza contractului de concesionare.

 

1.4. Concesionarul va fi obligat sa respecte Nivelul de Servicii("NS"), termenele de realizare a acestora si penalitatile pentru neindeplinirea clauzelor prevazute in contract si anexele la acesta, pe tot parcursul perioadei de concesionare.

 

1.5. Concesionarul va fi obligat sa majoreze capitalul social al societatii de operare(societate concesionara) pentru a deveni actionar majoritar si sa garanteze plata redeventei stabilite in caietul de sarcini.

 

1.6. Capitalul social subscris pentru majorarea de catre licitantul castigator va reprezenta un numar fix de actiuni, avand o valoare fixa, care va constitui un procentaj fix din capitalul social al societatii concesionare. Redeventa, reprezentand o suma fixa, precum si numarul fix de actiuni, valoarea acestora si procentajul pe care il reprezinta, vor si stabilite in caietul de sarcini.

 

1.7. Pretul de subscriere va fi fixat s determinat, inaintea procesului de ofertare, la un nivel necesar pentru a capitaliza in mod adecvat societatea concesionara.

 

1.8. Personalul, bunurile, drepturile si obligatiile regiei/societatii de operare pentru serviciile de apa si canalizare, aflata in functiune la momentul castigarii licitatiei de catre concesionar, vor fi preluate integral de catre acesta in cadrul societatii concesionare.

 

 

 

2. Oferta

 

Ofertarea va fi facuta in cadrul procedurii de licitatie publica deschisa cu preselectie, in conformitate cu prevederile Legii 219/1998, la care pot participa persoane fizice sau juridice, romane, pe baza criteriilor continute in Anexa 2 a Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

3. Comitetul de evaluare

 

3.1. O Comisie de Evaluare ("CE") formata si constituita din urmatorii membrii (conform art.16, alin.(1), lit.c) din Legea 219/1998):

            -(9) membri, consilieri ai Consiliului General al Municipiului                       Bucuresti(CGMB)

            -(2) suplenati, consilieri ai CGMB

            - 1 reprezentant al Directiei generale a finantelor publice si control financiar a Municipiului Bucuresti.

            -  1 reprezentant al Ministerului Mediului

 

3.2. Membri CE nu pot sa fie actionari, asociati, manageri, consultanti sau sa aiba orice alta forma de relatie cu vreunul din Potentialii Ofertanti si/sau Ofertanti. Orice situatie de acest fel trebuie raportate imediat catre CGMB.

 

3.3.  Persoane ale caror rude si/sau rude de pana la gradul patru sau sotii se afla in una din situatiile prevazute la punctul 3.3 de mai sus nu pot sa fie membre ale CE.

 

3.4. Rolul CE va fi sa monotorizeze si sa raporteze despre procesul de licitatie si sa primeasca si sa analizeze solicitarile de precalificare si ofertele si sa decida asupra Ofertantilor precalificati si a ofertei castigatoare, in concordanta cu procedurile si criteriile stabilite in Documentele de licitatie, aprobate de CGMB. CE va raporta catre CGMB modul de indeplinire a procedurilor si de respectare a criteriilor de licitatie. CE va consulta Comitetul de Coordonare(CC) impreuna cu International Finance Corporation si consultanti sai(IFC), in legatura cu selectarea Ofertantilor Precalificati si desemnarea ofertei castigatoare, conform prevederilor punctelor 5.1 si 5.2 de mai jos.

 

3.5. Decizii ale CE vor di luate cu majoritatea absoluta de doua treimi a membrilor CE.

 

3.6. Presedintele, vicepresedintele si secretarul CE vor fi persoane de catre CGMB. Toate activitatile si deciziile CE vor fi consemnate in procese verbale. Secretarul comisiei va fi responsabil de intocmirea proceselor verbale.

 

3.7. Cvorumul pentru sedintele CE nu va fi mai mic de (9) din membri CE sau supleanti, unul din ei trebuie sa fie presedintele sai vicepresedintele. CE se va intruni atat de des cat va fi necesar.

 

3.8. In prima sedinta, CE isi va insusi documentele de licitatie (procedurile si criteriile aprobate de CGMB) si isi va stabili regulamentul de lucru. Clarificarea aspectelor cuprinse in Documentele de licitatie se va face prin consultarea CC impreuna cu IFC. Neinsusirea, sub semnatura, a Documentelor de licitatie de catre un membru al CE, va conduce la inlocuirea sa din cadrul CE.

 

4. Comitetul de Coordonare

 

4.1. Comitetul de Coordonare(CC) stabilit de Hotararea CGMB nr.232/1997 si Dispozitiile Primarului General nr.778/26.03.1998, nr.1343/25.05.1998 si nr.2164/17.09.1998, va fi responsabil cu pregatirea Documentelor de licitatie si de asigurarea lansarii procesului de licitatie in conformitate cu procedurile de licitatie si in concordanta cu prevederile legale.

 

5. Consultanti

 

5.1. Comitetul de Coordonare impreuna cu IFC sunt consultanti ai CE pentru licitatie, in conformitate cu prevederile art.16, alin.(4) din Legea 219/1998.

 

5.2. Comitetul de Coordonare impreuna cu IFC vor fi indreptatiti sa participe la intalnirile CE, pentru a acorda consultanta si a asista solutionarea unor probleme in vederea asigurarii conformitatii cu procedurile si criteriile licitatiei. In cadrul acestor intalniri, membri Comitetului de Coordonare impreuna cu ai IFC vor avea vot consultativ.

 

6. Informare asupra Licitatiei

 

6.1. Diferite memorandumuri, constituie intr-un Memorandum al Investigarii Primare, un Memorandum Informativ si un Memorandum de Precalificare("memorandumurile"), vor fi disponibile pentru Potentialii Ofertanti inainte de precalificare.

 

6.2. Memorandumurile vor contine, printre altele, urmatoarele informatii:

      6.2.1.informatii generale asupra licitatiei

      6.2.2.informatii generale despre RGAB, procesul de corporatizare si serviciile de alimentare cu apa si canalizare

      6.2.3.un program al licitatiei

      6.2.4.o descriere a procedurilor de investigare primara si a regulilor care trebuie urmate in procesul de licitatie

      6.2.5.detalierea taxei de licitatie platibila si a procesului de inregistrare ca Ofertant Potential si Ofertant

      6.2.6.detalierea procesului si cirteriilor de precalificare in concordanta cu Anexa 12 a Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti

      6.2.7.detalierea documentatiei care va fi furnizata de Potentialii Ofertanti pentru a se precalifica

      6.2.8.detalierea procedurii ce trebuie urmata in procesul de licitatie

      6.2.9.adresele la care trebuie depuse toate solicitarile

      6.2.10.alte asemenea informatii care pot fi considerate necesare

 

6.3.(Continutul memorandumurilor va fi cele din urma aprobat prin decizia CC sau, daca se deleaga catre RGAB, de acesta.)

 

7. Invitatia pentru Inregistrare si acces la investigarea primara

 

7.1. Anuntul de invitare a Partilor Interesate sa inceapa investigatiile primare si sa participe la o Conferinta a Investitorilor a fost publicat in trei cotidiene de circulatie nationala si in Financial Times Londra.

 

7.2. Anuntul a fost afisat la sediile PMB si RGAB simultan cu publicarea lui in termenii articolului 7.1 de mai sus.

 

8. Investigarea Primara

 

 

Ofertantii Potentiali, dupa plata unei taxe nerecuperabile de Investigare primara, in suma egala de 25.000 USD, vor avea dreptul sa inceapa Investigarea primara in concordanta cu prevederile si regulile continute in Memorandumul de Investigare Primara.

 

9. Precalificarea

 

9.1. Un anunt de invitare a Partilor Interesate de a depune formularele de precalificare pentru licitatie si participare la proces, va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea V______; in ______;(un cotidian de circulatie nationala) in _______;(un cotidian de circulatie locala) si Financial Times Londra de_________.

 

9.2. Criteriile si procesele pentru precalificarea vor fi stabilite in Anexa 2 a Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

9.3. Anuntul va fi afisat la sediile PMB si RGAB simultan cu publicarea lui.

 

10. Documentele de Licitatie si Solicitarea de Oferte

 

10.1. Urmatoarea documentatie("Documente de Licitatie") va fi pregatita de CC si trimisa Ofertantilor Potentiali care s-au precalificat("Ofertanti"):

      10.1.1.proceduri de licitatie, detalierea, criteriile de adjudecare, cadrul de timp si formulare de oferte;

      10.1.2.Acordurile de licitatie: Contractul de Concesiune(inclusiv NS si formula ulterior subscrierii, Declaratia de participare in forma de proiect; si

      10.1.3.alte astfel de informatii care pot fi necesare.

 

10.2. Proiectul Documentelor de Licitatie va fi cel avizat de CC.

 

10.3. CC trimite proiectul Documentelor de licitatie Ofertantilor precalificati, pana la data de (.......).

 

10.4. Dupa primirea proiectului Documentelor de licitatie, Ofertantii vor trebui ca pana la (........) sa depuna observatii scrise la proiectul Documentelor de Licitatie.

 

10.5. Comentariile scrise primite vor fi evaluate de CC pentru includerea lor in Documentele de licitatie finale. CC, din proprie initiativa , poate sa permita viitoare  comentarii, pe baza pe care le poate considera potrivite.

 

10.6. Forma finala a Documentelor de Licitatie vor fi aprobate prin Hotarare a CGMB pana la (.......).

 

10.7. CE va trimite Ofertantilor Documentele de Licitatie aprobate pana la (......), invitandu-i sa depuna oferte.

 

 

11. Garantia de participare

 

 

11.1 Pentru a participa pa procesul de licitare, fiecare Ofertant trebuie sa sigure o garantie de participare("garantie de participare"), impreuna cu oferta lui.

 

11.2. Daca garantia de participare nu este furnizata intergral, pana la data depunerii ofertei atunci oferta Ofertantului nu va fi luata in considerare de catre CE.

 

11.3. Garantia de participare va fi o suma egala cu zece milioane dolari Statele Unite (10.000.000 USD), sau echivalentul in lei al acestei sume, la cursul de schimb anuntat de Banca Nationala a Romaniei la data depunerii sumei reprezentand garantia.

 

11.4. Garantia de participare poate lua forma:

      11.4.1.unui cec valid, garantat bancar, platibil catre PMB;

      11.4.2.unui depozit direct intr-un cont al PMB; sau

      11.4.3.unei scrisori de garantie bancara, intr-o forma aprobata, in favoarea PMB, de la o banca comerciala autorizata, valabila pe o perioada nu mai mica de 6 luni de la data depunerii ofertelor. Scrisoarea de garantie bancara poate fi emisa si de o banca straina care este corespondenta a unei banci romanesti.

 

11.5. Garantiile de participare, indiferent de metoda folosita, for si rambursate sau restituite, fara nici o retinere, in cadrul a sapte zile lucratoare din ziua incheierii Acordurilor de Licitatie, in afara garantiei de participare furnizata de Ofertantul castigator.

 

11.6. Garantia de participare a Ofertantului castigator va fi retinuta pana cand toata documentatia si acordurile legale de licitatie au fost semnate, dupa cum va fi utilizata pentru a compensa in parte obligatiile Ofertantului castigator.

 

11.7. Garantia de participare va fi incasata atunci cand:

      11.7.1.un Ofertant este eliminat in conformitate cu art.17;

      11.7.2.un Ofertant isi retrage oferta dupa depunerea sa, astfel decat este permis prin Documentele de Licitatie;sau

      11.7.3.Ofertantul castigator nu semneaza toate documentele ce definesc tranzactia conform caietului de sarcini(Acordurile de licitatie), si nu asigura garantiile de buna realizare a performantelor;

 

12. Depunerea Ofertelor

 

12.1. Ofertantii vor fi solicitati sa prezinte oferte, in conformitate cu Documentele Licitatiei, la data si ora stabilita in instructiunile pentru Ofertanti.

 

12.2. Ofertantii isi vor depune ofertele, la locul desemnat, in plicuri sigilate, unul exterior si unui interior, care vor fi inregistrate, in ordinea primirii lor si indicand clar data receptiei, intr-un registru special tinut in acest scop de (....) la (....).

 

12.3. Licitatia cu privire la care este depusa oferta va fi indicata pe plicul exterior. Plicul exterior trebuie sa contina:

      12.3.1.un card international privind Ofertantul precum si Declaratia de Participare semnata de Ofertant, fara suprascrieri, stersaturi sau modificari; si

      12.3.2.dovada sau prevederea garantiei de participare, in forma specificata.

 

12.4. Numele Ofertantului si adresa sau biroul inregistrat, dupa cum poate fi cazul, vor fi consemnate pe plicul interios. Acest plic contine oferta insasi(formulata in conformitate cu cerintele Documentelor de licitatie).

 

12.5. Plicurile sigilate vor fi inmanate CE la data si ora desemnata pentru deschiderea ofertelor.

 

13. Deschiderea Ofertelor

 

13.1. Sedinta pentru deschiderea plicurilor va fi publica si se va tine la data de (....).

 

13.2. Dupa deschiderea plicurilor exterioare, in acceasi zi, CE va descalifica ofertele care nu contin toate documentele si informatiile solicitate in baza Art.12 din prezenta anexa la Hotararea CGMB sau in Documentele finale de Licitatie, si va pregati procesul verbal unde va fi inregistrat rezultatul deschiderii plicurilor respective.

 

13.3. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor retinute va fi realizata in acceasi zi in care are loc deschiderea plicurilor exterioare, numai dupa semnarea procesului verbal privind deschiderea plicurilor exterioare de toti membri CE si de Ofertantii prezenti la sedinta.

 

13.4. CE va examina ofertele din plicurile interioare si va descalifica ofertele care nu respecta criteriile de adjudecare si procedurile de licitatie.

 

13.5. CE va:

      13.5.1.alege cea mai scazuta oferta formulata in concordanta cu criteriile de adjudecare;

      13.5.2.anunta imediat si public Ofertantul castigator; si

      13.5.3.inregistra in procesul verbal indentitatea Ofertantului castigator.

 

13.6. Dupa anuntarea Ofertantului castigator, procesul verbal va fi semnat de toti membri CE si Ofertantii prezenti la sedinta.

 

13.7. In cazul in care doi sau mai multi Ofertanti furnizeaza oferte identice cu cea mai scazuta valoare, atunci CE va anunta imediat acest lucru si va instiinta in scris asupra acestui fapt astfel de Ofertanti("ofertanti egali"). Ofertantilor egali li se va acorda o perioada de cinci zile de la data notificarii de catre CE in care sa-si reformuleze ofertele. Ofertele reinaintate trebuie sa imbrace aceeasi forma ca si ofertele initiale si se vor urma aceleasi proceduri la deschiderea si evaluarea acestor oferte din nou. In cazul in care ofertele cele mai scazute depuse din nou sunt egale, atunci va fi din nou urmat acelasi proces, pana cand apare cea mai scazuta oferta sau pana cand ceilalti ofertanti isi retrag ofertele.

 

14. Raportul CE

 

14.1. cat de curand posibil dupa anuntarera Ofertantului castigator, CE va intocmi un raport continand o descriere a procedurii de licitatie si a operatiunilor de evaluare, componentele de baza ale ofertelor inaintate si motivele selectarii Ofertantului castigator. Daca nu a fost declarat nici un Ofertant Castigator, se vor arata motivele pentru acest lucru.

 

14.2. Raportul intocmit de CE si ofertele prezentate vor face obiectul informarii CGMB, cat de curand este rezonabil posibil.

 

14.3. Raportul CE, impreuna cu toate documentele legate de procesul de licitatie va fi in permanenta evidentiat la sediul PMB.

 

15. Semnarea Acordurilor

 

15.1. In baza primirii raportului CE, prin care se desemneaza oferta castigatoare, PMB va incheia Acordurile finale de licitatie, in termenele prevazute de caietul de sarcini si lege.

 

16. Retragerea si Re-acordarea Licitatiei

 

16.1. CE nu va acorda licitatia si nu va anunta un Ofertant castigator daca:

      16.1.1.doar o oferta este depusa sau este disponibila sa fie luata in considerare dupa deschiderea ofertelor si eliminarea celor ne-corespunzatoare conform Art.12 (altele decat in cazul re-depunerii ofertelor conform Art.13) ; sau

      16.1.2. cea mai scazuta oferta depaseste suma maxima indicata de Documentele Licitatiei.

 

17. Eliminare

 

17.1. Ofertantii care falsifica documente sau furnizeaza in mod deliberat informatii false sau cei care incearca sa submineze procesul de licitatie sau incearca sa afecteze rezultatul licitatiei sau valoarea ofertelor prin asociere, vor fi consemnate in procesul verbal al raportului sau.

 

17.2. Persoanel fizice sau juridice care nu au respectat obligatiile nici unui acord sau licitatie incheiate anterior cu, sau condus de catre PMB, FPS Romania sau Agentia Nationala pentru Privatizare si persoanele juridixce care sunt in proces de reorganizare sau faliment, nu vor avea dreptul sa participe la aceasta licitatie.

 

18. Limite temporale

 

18.1. Limitele temporale incluse in documentele de licitatie sunt obligatorii. Orice documente depuse de ofertanti dupa expirarea limitei de timp prescrise vor fi eliminate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 La Hotararea CGMB nr.54/25.02.1999

privind aprobarea procedurilor de licitatie

si a criteriilor de precalificare pentru

CONCESIONAREA serviciilor de apa si canalizare

 

 

PROCEDURI SI CRITERII DE PRE-CALIFICARE

 

Urmatoarele criterii si proceduri trebuie respectate pentru ca Ofertantii Potentiali sa poata participa in etapa de ofertare din cadrul licitatiei:

 

1.    Proceduri de pre-calificare a Ofertantilor Potentiali

 

            1.1.  Ofertantii Potentiali care doresc sa primeasca Documentatia de Licitatie si sa fie Eligibili pentru a depune o oferta trebuie sa se pre-califice ca ofertanti("Ofertant Precalificat"). Numai Ofertantilor Precalificati li se va permite sa depuna o oferta.

 

            1.2.  Cererile pentru pre-calificare , care trebuie sa se afle in plicuri sigilate adresate catre CE, pot fi depuse incepand cu [15 martie 1999] si pana nu mai tarziu de ora [12:00] a zilei de[19 martie 1999] si trebuie insotite de documente necesare completate corespunzator, descrise in Memorandumul de Precalificare ("Documentatia"). Cererile incomplete sau care sunt trimise dupa termenul mentionat nu vor fi luate in consideratie.

 

            1.3.  CE va examina cererile depuse si va intocmi o lista cu acei solicitanti care intrunesc criteriile de pre-calificare.

 

            1.4.  Ofertantii Potentiali vor fi notificati in scris de catre CE, pana la [13 martie 1999], daca cererile lor vor fi acceptate sau nu. Un solicitant care nu a fost acceptat poate cere un exemplar al deciziei privind cererea sa, cu conditia ca cererea sa fie formulata in scris, adresata Presedintelui CE si o copie trimisa Coordonatorului IFC, in termen de 10 zile de la data care a fost informat despre respingerea cererii sale.

 

2.    Criterii de Precalificare

 

      Criteriile de Precalificare sunt dupa cum urmeaza:

 

      Criterii de Proprietate si Control

      Criterii Tehnice

      Criterii Financiare

 

      2.1.  Criterii de Proprietate si Control

      Ofertantii Pre-calificati pot fi:

 

      2.1.1.      societati care intrunesc Criteriile Tehnice ("Operatori Acceptabili");fie

      2.1.2. societati sau consortii care sunt controlate de unul sau doi Operatori Acceptabili;fie

      2.1.3. societati sau consortii afiliante la unul sau doi Operatori Acceptabili;

      2.1.4. Societati sau consortii controlate de un Operator Acceptabil si afiliante la alt Operator Acceptabil.

 

      (societatile sau consortiile prevazute la 3.1.2 si 3.1.3. sunt definite in acest cadru ca "Entitati cu Scop Special").

 

      Daca Ofertantii Precalificati sunt:

 

      Operatori Acceptabili, Operatori Acceptabili trebuie sa intruneasca Criteriile Financiare; sau

      Entitati cu Scop Special, Entitatile cu Scop Special trebuie sa intruneasca Criteriile Financiare; sau

 

      sa fie detinute majoritar sau controlate de unul sau mai multi actionari (sau membri, dupa caz,) care in mod individual sau pe o baza medie ponderata, dupa cum este relevant in fiecare caz, sa intruneasca Criteriile Financiare; fie

     

      sa fie controlate direct sau indirect (printr-un afiliant) de catre unul sau mai multi actionari (sau membri, dupa caz) care sa intruneasca Criteriile Financiare in mod individual.

 

      Ofertantii Pre-calificati trebuie sa aiba direct actionari majoritari persoane de drept privat.

 

      Entitatile cu Scop Special pot fi controlate de catre sau sa afilieze pana la doi Operatori Acceptabili. Totusi , daca se precalifica mai putin de patru Ofertanti Potentiali, CGMB isi rezerva dreptul de a modifica aceasta restrictie.

 

      Nici unii dintre Ofertantii Potentiali nu pot avea in comun actionari sau membri, fie in mod direct sau indirect.

 

      Ofertantii Potentiali nu vor fi solicitati sa infiinteze societati sau consortii special pentru licitatie, cu scopul de a se precalifica. Totusi , consortiile vor trebui sa infiinteze o societate in vederea licitatiei pentru a-si inainta ofertele si trebuie sa instiinteze CGMB asupra numelui si detaliilor acestei societati nu mai tarziu de 7 zile inaintea datei licitatiei.

 

      Ofertantilor Pre-calificati li se va permite sa modifice actionari (sau membri) si/sau denumirea Ofertantului Precalificat prin inaintarea unei solicitari scrise catre CE nu mai tarziu de 30 de zile inaintea datei licitarii, evidentiinad continuarea respectarii criteriilor de precalificare.

 

      Cu [30] de zile inaintea datei licitatiei, se vor aplica Ofertantilor Pre-calificati urmatoerele restrictii:

     

      Ofertantului Pre-calidicat nu I se va permite:

 

      - sa desemneze pe altii sa devina actionari la societatea infiintata in vederea depunerii ofertei in locul sau impreuna cu Ofertantul Pre-calificat;sau

      - sa-si schimbe actionari sau membrii;si

 

      Actionarilor sau membrilor Ofertantului Pre-calificat nu li se va permite sa vanda, gajeze sau sa dispuna intr-un alt mod de nici una din participatiile lor in cadrul Ofertantului Pre-calificat fie ca re loc intre ei sau catre terte parti.

 

2.2. Criterii Tehnice

 

      Un Operator Acceptabil sau unul dintre doi Operatori Acceptabili care au solicitat preselectia impreuna in conformitate cu 3.1.2,3.1.3,3.1.4. de mai sus, trebuie ca:

 

      a) Pe parcursul ultimelor cinci ani pana la data de 31 decembrie 1998, prin una sau mai multe concesiuni ori imputerniciri sau contracte similare care sa acorde Operatorului (Operatorilor) Acceptabil(i) raspunderea de a lucra cu si de a investi in sisteme de apa si purificare apei, sa fi furnizat servicii de apa si canalizare cu urmatoarele sase caracteristici:

      (i) O populatie totala de cel putin 1.000.000 locuitori;

      (ii) Nu mai putin de 70.000 bransamente;

      (iii) Nu mai putin de 2.000 km de conducte principale de apa;

      (iv) Una sau mai multe capacitati de tratare a apei in operare continu(a) intrunind cele mai stricte dintre standardele nationale in materie si cele ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si (b) avand o productie medie zilnica mai mare de 3mc/secunda(200 milioane litri pe zi).

      (v) Nu mai putin de 2000 km de conducte colectoare de canalizare; si

      (vi) Una sau mai multe capacitati de tratare a apei furnizand, in total tratament secundar, intrunind standardele nationale referitoare la apele uzate si cu o productie medie zilnica de cel putin [4] metri cubi/secunda.

 

      (b) Sa fi intreprins un program de investitii in sistemul de apa si canalizare in valoare de nu mai putin de[200] milioane SS$ in lucrari si echipamente, insumand toate operatiunile sale in toata lumea , pe parcursul ultimilor cinci ani.

 

2.3. Criterii Financiare

 

      O valoare neta totala(definitiva ca total active minus total pasive) de minimum [US$ 150 milioane];

 

      Un [Grad de indatorare (0,75)](Gradul de indatorare este definit ca total datorie neta- pe termen scurt si lung, datorie din dobanzi minus numerar-impartit la suma dintre datoria neta totala si valoarea neta) si/sau ratingul de credit stabilit de catre Moody's, S&P sau alte agentii recunoscute de rating echivalent cu/sau mai bun decat, rating-ul acordat de S&P asupra[BBB];

 

3. Depunerea Documentatiei

 

      Ofertantii Potentiali trebuie sa depuna Documentatia Completata corespunzator pentru a fi luata in consideratie in vederea pre-calificarii, cuprizand sau dupa cum urmeaza:

      - Cerere penmtru Precalificare ca Operator Acceptabil sau Enritate cu Scop Special

      - Dovada satisfacerii Criteriilor Tehnice

      - Dovada satisfacerii Criteriilor Financiare

      - Dovada satisfacerii Criteriilor de Proprietate si Control.

 

      Documentatia trebuie sa fie depusa in forma solicitata de Memorandumul de Pre-calificare si dovezile sa fie intr-o forma satisfacatoare pentru Comitetul de Evaluare al Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Comitetul de Evaluare isi rezerva dreptul de a verifica sau clarifica orice date sau informatii depuse.

 

      Termenul "control" inseamna dreptul de a alege o majoritate a consiliului de administratie in cadrul societatii cu scop special sau alt aranjament echivalent care confera Operatorului Acceptabil control asupra deciziilor operationale in investitionale legate de serviciile de apa si canalizare.

 

      Termenul "afiliat" inseamna a fi controlat de catre o societate care la randul sau controleaza Operatorul Acceptabil (control comun)

 

      Medie ponderata va insemna media valorii nete sau a gradului de indatorare, dupa cum este cazul, a actionarilor sau membrilor consortiumului, ponderata cu procentajul lor ca actionari sau membri;

 

      Daca societatea cu Scop Special este detinuta majoritar de un actionar sau membru, atunci actionarul sau membrul, dupa cum este cazul, trebuie sa intruneasca Criteriile Financiare. Daca Compania cu Scop Special este detinuta majoritar de mai mult de un actionar sau membru, dupa cum este cazul, atunci actionarii sau membrii, pe baza unei medii ponderate trebuie sa intruneasca Criteriile Fnanciare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.3

la Hotararea C.G.M.B.

nr.54/25.02.1999

 

 

COMISIA DE EVALUARE

A OFERTELOR

 

 

1.DUMITRU ENESCU- Consilier municipal, viceprimar,Presedinte

2. GEROGE NISTOR- Consilier municipal, viceprimar, Vicepresedinte

3. LUCIAN RADU- Consilier municipal, secretar

4. VASILE CIULAVU- Consilier municipal

5. MIHAIL IONESCU- Consilier municipal

6. IOANA POPESCU- Consilier municipal

7. CRISTEA ADRIAN- Consilier municipal

8. DAN BANICA- Consilier municipal

9. RADU DUMPRAVEANU- Consilier municipal,

10..........................................- Reprezentant Ministerul Finantelor

11...........................................- Reprezentant Ministerul Mediului

 

 

Membri supleanti:

 

 

1. CONSTANTIN TUTUNARU- Consilier municipal

2. ANTON PARLAGI                - Consilier municipal