Hotărârea nr. 52/1999

HOTARAREnr. 52 din 1999-02-25 HOTARIRE numar 52 din 25/02/1999 privind aprobarea unui plan urbanistic zonal (Str. Fetesti-Str. Gura Fagetului, sector 3
HOT. 52 25/02/1999
HOTARIRE numar 52 din 25/02/1999

HOTARIRE numar 52 din 25/02/1999

privind aprobarea unui plan urbanistic zonal (Str. Fetesti-Str. Gura Fagetului, sector 3

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

 

                        H O T A R A R E

          privind aprobarea unui plan urbanistic zonal

        (Str. Fetesti - Str. Gura Fagetului, sector 3)

 

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic zonal in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DUAT;

- Comisia  de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

- Acordul Agentiei de protectia mediului Bucuresti nr.66/09.02.1999;

     Vazand prevederile art.2,alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91/25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

     In temeiul art.20,alin.2,lit."m" si art.28,alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

     Articol unic:- Se aproba planul urbanistic zonal - Str.Fetesti - Str.Gura Fagetului, sector 3.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                   CONTRASEMNEAZA,

    Vasile Ciulavu                                         SECRETAR,

                                                         Ovidiu Predescu

Bucuresti,25.02.1999

Nr.52