Hotărârea nr. 51/1999

HOTARAREnr. 51 din 1999-02-25 HOTARIRE numar 51 din 25/02/1999 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pt. constructie pe terenul din str. Bibescu Voda 1, Bl. P4
HOT. 51 25/02/1999
HOTARIRE numar 51 din 25/02/1999

HOTARIRE numar 51 din 25/02/1999

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pt. constructie pe terenul din str. Bibescu Voda 1, Bl. P4

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                         H O T A R A R E

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie - terasa acoperita si copertina pe domeniul public al municipiului Bucuresti in str.Bibescu Voda nr.1, Bl.P4, tronson 1, travee 1-3 si 4-5 sector 4 Suprafata spatiu detinut = 263,108 mp

Suprafata terasa acoperita = 52,0 mp; Suprafata copertina = 20,0 mp

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti. Prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute de la:

- detinatorii de retele edilitare;

- Directia de urbanism - Primaria sector 4;

- Comisia tehnica de coordonare a activitatii sectoarelor DUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2,alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Ordinului nr.91/25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si amenajarea teritoriului;

     In temeiul art.20,alin.2, lit."m" si art.28,alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

     Articol unic: Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie - terasa acoperita si copertina (Suprafata tersa acoperita = 52,0 mp si Suprafata copertina = 20,0 mp), ce se vor amenaja pe domeniul public al municipiului Bucuresti, in Str.Bibescu Voda nr.1,Bl.P4, tronson 1, travee 1-3 si 4-5, sector 4, in fata Restaurantului IRISH PUB, care are o suprafata de 263,108 mp.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA,

    Vasile Ciulavu                                      SECRETAR,

                                                      Ovidiu Predescu

Bucuresti,25.02.1999

Nr.51