Hotărârea nr. 50/1999

HOTARAREnr. 50 din 1999-02-25 HOTARIRE numar 50 din 25/02/1999 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pt. amplasare constructie pe terenul din str. Jiului 147, sector 1
HOT. 50 25/02/1999
HOTARIRE numar 50 din 25/02/1999

HOTARIRE numar 50 din 25/02/1999

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pt. amplasare constructie pe terenul din str. Jiului 147, sector 1

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                            H O T A R A R E

          privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru amplasare     

                  constructie provizorie in curte imobil situat in

         str.Jiului nr.147, sector1, ce reprezinta domeniul privat al     

               municipiului Bucuresti in administrarea SC ROMVIAL SA

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti; Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia tehnica de coordonare a activitatii sectoarelor - DUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      Vazand prevederile art.2, alin.2 ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism si ale Ordinului nr.91/25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

      In temeiul art.20,alin.2,lit."m" si art.28,alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

      Articol unic:- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru amplasare constructie provizorie in curte imobil situat in str. Jiului nr.147, sector 1, ce reprezinta domeniul privat al municipiului Bucuresti, in administrarea SC ROMVIAL SA.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              CONTRASEMNEAZA,

     Vasile Ciulavu                                    SECRETAR,

                                                     Ovidiu Predescu

Bucuresti,25.02.1999

Nr.50