Hotărârea nr. 5/1999

HOTARAREnr. 5 din 1999-01-14 HOTARIRE numar 5 din 14/01/1999 privind modificarea cuantumului taxei locale speciale de igienizare publica pe teritoriul municipiului Bucuresti
HOT. 5 14/01/1999
HOTARIRE numar 5 din 14/01/1999

HOTARIRE numar 5 din 14/01/1999

privind modificarea cuantumului taxei locale speciale de igienizare publica pe teritoriul municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

 

                          H O T A R A R E

      privind modificarea cuantumului taxei locale speciale de igienizare

               publica pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

 

 

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Departamentului Servicii Publice si Departamentului Economic;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de prevederile Legii nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale, cu modificarile ulterioare si Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

     In conformitate cu prevederile Hotararii C.L.M.B. nr.68/1996, privind instituirea taxei locale de igienizare publica pe teritoriul municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."f" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

H O T A R A S T E:

 

     Art.1 - Incepand cu data de 1 ianuarie 1999, cuantumul taxei locale speciale de igienizare publica se modifica si se stabileste astfel:

 

a) 2.000 lei/luna/persoana-pentru persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Bucuresti, inclusiv pentru membri asociatiilor de locatari (proprietari);

- pentru familiile cu mai multi membri, taxa maxima se stabileste la nivelul corespunzator unui numar de 4 persoane;

b) 6.000 lei/luna/persoana-pentru societatile comerciale, regii autonome, institutii publice, alte persoane juridice care au sediul sau functioneaza pe raza administrativ - teritoriala a municipiului Bucuresti, precum si asociatiile familiale si persoane care desfasoara activitati pe baza de libera initiativa sau practica o profesie libera in conditiile legii.

 

     Numarul de persoane in raport de care se calculeaza taxa se determina in conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare.

 

     Art.2 - Se aproba "Regulamentul privind aplicarea taxei locale speciale de igienizare publica pe teritoriul municipiului Bucuresti" conform anexei nr.1.

     Art.3 - Anexele 1 si 1.1. fac parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.4 - Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica potrivit legii.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                           CONTRASEMNEAZA

    Gabriel Toma                                 SECRETAR

                                                Ovidiu Predescu

Bucuresti, 14.01.1999

Nr.5

 

 

 

 

ANEXA NR.1

LA HOTARAREA C.G.M.B.

NR...5/14.01.1999

 

 

 

REGULAMENT

privind aplicarea taxei locale speciale de igienizare

publica pe teritoriul Municipiului Bucuresti

 

 

     Art.1 Taxa locala speciala de igienizare publica se plateste trimestrial, in rate egale, pana in ultima zi lucratoare a ultimei luni din fiecare trimestru.

     In cazul in care ultima zi a termenului de plata este zi nelucratoare, plata taxei, se face, fara majorari de intarziere, in ziua lucratoare imediat urmatoare.

     Art.2 Cuantumul taxei locale speciale de igienizare publica poate fi modificat, la propunerea primarului general in situatia modificarii volumului prestatiei, influentelor in nivelul cheltuielilor sau in alte situatii justificate, prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

     Art.3 Contribuabilii sunt obligati sa depuna DECLARATIE DE IMPUNERE a taxei locale speciale de igienizare publica la agentul incasator al taxei. In cazurile unde sunt constituite asociatii de locatari (proprietari), declaratia de impunere va fi depusa de acestea.

     Modelul formularului de declaratie de impunere este cel prevazut in Anexa nr.1.1. la prezenta hotarare.

     Formularul tip de declaratie de impunere, se adapteaza sau se modifica cu aprobarea Primarului General al Municipiului Bucuresti.

     Art.4 Declaratia de impunere privind taxa locala speciala de igienizare publica se depune annual, pana in ultima zi lucratoare a lunii ianuarie.

     Orice modificare a declaratiei de impunere privind taxa locala speciala de igienizare publica se depune annual, pana in ultima zi lucratoare a lunii ianuarie.

     Orice modificare a declaratiei de impunere privind taxa locala speciala de igienizare publica se depune la agentul incasator in termen de 30 de zile de la producerea ei, prin notificare scrisa si transmisa acestuia, urmand sa intre in vigoare in trimestrul urmator.

     In declaratie vor fi incluse toate persoanele din unitatea locativa (locatari stabili, chiriasi, flotanti etc)respectiv numarul scriptic mediu lunar de salariati pentru ceilalti contribuabili.

     Pentru persoane juridice, inclusiv cele ce desfasoara activitati organizate in baza Decretului Lege nr.54/1990, sau alte acte normative specifice, ce pot functiona fara sa aiba personal angajat, taxa minima se determina la nivelul corespunzator unui numar de 5 persoane.

     Art.5 Dupa depunerea declaratiei de impunere, in baza datelor acesteia, agentul incasator al taxei emite INSTIINTAREA DE PLATA a taxei locale speciale de igienizare publica, pe care o transmite contribuabilului prin corespondenta postala, bancara sau delegati proprii.

     Art.6 Pentru neachitarea in termen a taxei locale speciale de igienizare publica, contribuabilii platesc o majorare pentru fiecare zi de intarziere, calculata din ziua imediat urmatoare celei de cand taxa era datorata, la nivelul prevazut de dispozitiile legale privitoare la majorarile datorate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale.

     Art.7 Contribuabilii pot face contestatii privind asezarea si incasarea taxei locale speciale de igienizare publica, in termen de 30 de zile de la data primirii instiintarii de plata, la Departamentul Economic al Primariei Municipiului Bucuresti, care are obligatia sa raspunda solicitarii in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.

     Impotriva solutiei date de Departamentul Economic al Primariei Municipiului Bucuresti, contribuabilii pot face plangere, in termen de 30 de zile de la primirea raspunsului, la Primarul General al Municipiului Bucuresti, care, in termen de 30 de zile, are obligatia sa o solutioneze.

     Impotriva rezolutiei date de Primarul General al Municipiului Bucuresti se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia la judecatoria in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul, sau dupa caz, sediul social.

     Depunerea contestatiei sau a plangerii nu suspenda urmarirea si incasarea taxei si a majorarilor de intarziere datorate.

     Taxa platita in plus se compenseaza sau se restituie, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei respective.

     Art.8 Contestatiile cu privire la asezarea si incasarea taxei locale speciale de igienizare publica sunt supuse unei taxe de timbru de 2% calculata la suma taxei contestate.

     Taxa de timbru se datoreaza indiferent daca o alta contestatie sau plangere, cu acelasi obiect, inregistrata si rezolvata anterior, a fost taxata.

     Contribuabilii au obligatia sa specifice in cuprinsul contestatiei sau a plangerii cuantumul taxei contestate.

     In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie integral sau proportional cu reducerea  taxei contestate. Taxele pentru care s-au anulat timbre fiscale nu se restituie.

     Art.9 Consiliul General al Municipiului Bucuresti poate aproba, in situatii deosebite, fundamentate prin rapoarte ale serviciilor de specialitate, scutiri de la plata taxei, esalonari la plata in cel mult 12 rate lunare, amanarea de plata pana la sfarsitul anului calendaristic, precum si reduceri sau scutiri de majorari de intarziere aferente taxei locale speciale de igienizare publica neachitate.

     Amanarile si esalonarile la plata potrivit alineatului precedent pot fi aprobate si de Primarul General al Municipiului Bucuresti.

     Art.10 Constituie contraventii urmtoarele fapte, daca, potrivit legii, nu constituie infractiuni.

     a)depunerea peste termen a declaratiei de impunere;

     b)nedepunerea  declaratiei de impunere;

     c)sustragerea de la plata taxei locale speciale de igienizare publica.

     Contraventia mentionata la lit.a)se sanctioneaza cu amenda de la 100.000lei la 250.000 lei, iar cele de la lit.b) si c), cu amenda de la 250.000 lei la 1.000.000 lei.

     Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre Departamentul Inspectie al Primariei Municipiului Bucuresti.

     Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

     Art.11 Departamentul de Inspectie al Primariei Municipiului Bucuresti, Corpurile de Control ale primarilor de sector si agentul care incaseaza taxa locala speciala de igienizare publica prin persoane anume imputernicite de Primarul General, au obligatia de a verifica la persoanele fizice si juridice realitatea declaratiilor de impunere cat si constatarea si aplicarea sanctiunilor la contraventiile prevazute de regulamentul de aplicare a taxei locale speciale de igienizare publica.

     Art.12 In cazul neachitarii la termen a taxei locale speciale de igienizare publica se va trece la incasarea silita, conform prevederilor legale.

     Art.13 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, precum si materiala sau civila, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

     Art.14 Taxa locala speciala de igienizare publica reprezinta venit extrabugetar si se constituie ca sursa la fondul special pentru igienizare pe langa bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

     Fondul special se constituie si se gestioneaza potrivit normelor legale in vigoare.

     Art.15 Activitatea de igienizare publica se realizeaza pe baza de contracte de prestari servicii, incheiate intre Primaria Municipiului Bucuresti si agentii economici avand acest obiect de activitate.

     Art.16 Consiliul General al Municipiului Bucuresti va hotara sumele alocate annual pentru infiintarea activitatii de igienizare desfasurata pe teritoriul Municipiului Bucuresti, in raport de obligatiile stabilite in contractele cu prestatorii (conform caietului de sarcini).

     Art.17 Incasarea taxei locale speciale de igienizare publica se realizeaza de catre un agent incasator desemnat in conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice (licitatie, selectie de oferte etc). Taxa colectata de agentul incasator se varsa intr-un cont special deschis pe numele Primariei Municipiului Bucuresti.

 

 

 

ANEXA 1.1

LA H.C.G.M.B.

NR.5/14.01.1999

 

 

DECLARATIE DE IMPUNERE

privind plata taxei de igienizare

Nr.......................................din.................................

 

 

1. Subsemnatul...................................................................................................Cod intern..................................................................

2. Domiciliul/Sediul: Bucuresti, sector........................................................................................................................

B-dul/Str..................................................................................................................................................................................................................

Nr.....................Bl..............................Sc..............................Ap.....................Tel/Fax..........................................................................................

3. Numar de inregistrare Registrul Comertului......................................................................................................

4. Cod fiscal......................................................................................................................................................................................................

5. Banca................................................................................................Numar cont.......................................................................................

6. Reprezentant prin............................................................avand functia..............................................................................

7. Posesor al B.I.:     Serie.................................Nr............................................................................................................

8. Declar pe proprie raspundere ca ma oblig la plata taxei de igienizare publica pentru:

a) membri in familie; membri asociatie de locatari (proprietari)

b) nr. scriptic mediu lunar de salariati

Data.............................................

1. Contribuabilii au obligatia sa inscrie in declaratia de impunere datele solicitate, conform cu realitatea.