Hotărârea nr. 48/1999

HOTARAREnr. 48 din 1999-02-25 HOTARIRE numar 48 din 02/25/1999 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.o constructie provizorie (parcaj Adorama) amplasata pe domeniul public al mun.Bucuresti
HOT. 48 25/02/1999
HOTARIRE numar 48 din 02/25/1999

HOTARIRE numar 48 din 02/25/1999

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.o constructie provizorie (parcaj Adorama) amplasata pe domeniul public al mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

      privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru o constructie

           provizorie (parcaj Adorama) amplasata pe domeniul public al

                           municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanisic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 si art.12, pct."a" si "b", privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Ordinului Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91/25.10.1991 al M.L.P.A.T. - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, alin.2,lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru o constructie provizorie (parcaj auto) amplasata pe domeniul public al municipiului Bucuresti conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA

                                                   SECRETAR,

                  Vasile Ciulavu               Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 25.02.1999

Nr.48

 

                        ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.48/25.02.1999

 

                                 T A B E L

                      CU PLANUL URBANISTIC DE DETALIU

================================================================================

Nr.crt.  Denumirea lucrarii              Functiune       Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

================================================================================

           SECTOR 3

1. PUD - Bd.Unirii 45   S = 150 mp      parcaj auto      3CA28/6/98      4/99

================================================================================

          ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                   BUCURESTI,                   SEF SERVICIU,

                arh.ADRIAN BOLD               arh.MARIA RODEANU