Hotărârea nr. 47/1999

HOTARAREnr. 47 din 1999-02-25 HOTARIRE numar 47 din 02/25/1999 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii amplasate pe teren dom.public al mun.Buc.in admin.pietelor sector 1
HOT. 47 25/02/1999
HOTARIRE numar 47 din 02/25/1999

HOTARIRE numar 47 din 02/25/1999

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii amplasate pe teren dom.public al mun.Buc.in admin.pietelor sector 1

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

           privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

      pentru constructii provizorii amplasate pe teren domeniul public

       al municipiului Bucuresti in administrarea pietelor sector 1

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91/25.10.1991 al M.L.P.A.T. - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii amplasate pe teren domeniul public al municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integrata din prezenta hotarare.

     Art.2- Terenurile reprezenetand suprafata ocupata de piete, conform documentatiei de urbanism trec in administratia pietelor sector 1.

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                                    SECRETAR,

                    Vasile Ciulavu              Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 25.02.1999

Nr.47

 

                     ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.47/25.02.1999

 

                               T A B E L

          cu planurile urbanistice de detaliu cu constructii provizorii

          amplasate pe teren domeniul public al municipiului Bucuresti

                    in administrarea pietelor sector 1

================================================================================

Nr.crt.  Denumirea lucrarii          Functiune         Aviz CTUAT    Aviz CULPAT

================================================================================

     SECTOR 1

1. PUD - P-ta Amzei  S=9.468 m.p.  modernizare piata   3CA27/6/98     34/99

2. PUD - P-ta 1 Mai  S=2.895 m.p.      - " -           3CA27/7/98     40/99

================================================================================

          ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                  BUCURESTI,                     SEF SERVICIU,

               arh.ADRIAN BOLD                arh.MARIA RODEANU